Bystrzyca Kłodzka, dnia 20.09.2021 r.

RGŻ.6220.15.11.2020

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 t. j.),

ZAWIADAMIAM


o postępowaniu  administracyjnym   prowadzonym z udziałem społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „BUDOWIE STACJI REGAZYFIKACJI LNG" W STAREJ BYSTRZYCY.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 29 ww. ustawy przysługuje „każdemu”. a podstawie art. 33 ust. 1 informuję, iż:

- postępowanie prowadzone jest na wniosek Inwestora: APIS Fiałkowski, Bloch Sp. j., ul. Kaliska 11, 87-880 Chodecz,

- postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczęto w dniu: 18.09.2020 r.

- organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej,

- organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie,

- z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, Mały Rynek 2, w godzinach: 8.00 – 15.00, tel. (74 8113731),

- zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, Mały Rynek 2, w godzinach: 8.00 – 15.00, tel. (74 8113731) w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj od dnia 21.09.2021 r. do dnia 21.10.2021 r.,

- organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej.

Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości w dniu 21.09.2021 r. poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz na terenie wsi Stara Bystrzyca.

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „BUDOWIE STACJI REGAZYFIKACJI LNG" W STAREJ BYSTRZYCY.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Informację opublikował:Monika Romanowska
Data publikacji:21.09.2021 10:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Monika Romanowska
Data aktualizacji:21.09.2021 10:52