Bystrzyca Kłodzka, dnia  10.09.2021 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2020  r. poz. 1990 z póź. zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1.Wykaz nr 40/2021 z dnia 10 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej 7 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 2185 z póź.zm.).

 

3.Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 10 września  2021 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami                                 pok. 304 lub telefonicznie nr 74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 

EM/EM

 

W Y K A Z nr  40/2021

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej 7 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

.

 

 

1.Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Sienna 7

                             działka nr 595/10 (AM 6)obr. Centrum  o pow.157m2 – udział 15,9% - 25,28m2

 Księga wieczysta -  SW1K/00053970/5 - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

 

2. Przedmiot sprzedaży- lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku mieszkalnym składający się z: 2 pokoi, kuchni , łazienki z wc (48,90m2) na II piętrze, piwnicy nr 5 (2,86m2) i strychu nr 6 (5,89m2). Łączna powierzchnia 57,65m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynoszącym 15,9%.

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).

 

3. Cena nieruchomości wynosi – 86.600,- zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset  złotych)         

                                                                      

4. Przeznaczenie w planie miejscowym: teren przeznaczony pod zabudowę usługową i mieszkaniową wielorodzinną - symbol z planu C14 U/MW.

 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w  wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia

22 października  2021 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 10 września  2021 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń                   w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 01 października  2021 r. 

 

 

EM/EM

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 40/2021 z dnia 10 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej 7 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:10.09.2021 10:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Michalska
Data na dokumencie:10.09.2021
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:10.09.2021 10:33