Informacje podstawowe o Urzędzie Miasta i Gminy - wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego UMiG Bystrzyca Kłodzka.

 

ROZDZIAŁ  1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 3. 1. Urząd Miasta i Gminy jest jednostką budżetową gminy.

        2. Burmistrz jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

        3. Urząd Miasta i Gminy stanowi aparat pomocniczy rady i burmistrza.

       4.  Siedzibą Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka jest miasto Bystrzyca Kłodzka przy  Placu Wolności 1(Ratusz), Placu Wolności 3-4, Placu Wolności 17 ,Mały Rynek 2/1 oraz przy ul. Okrzei 1/2, ul. Strażackiej 13. 

§ 4. Urząd realizuje zadania gminy:

1) własne - określane ustawami, statutem gminy i uchwałami rady miejskiej;

2) zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane gminie z mocy przepisów powszechnie obowiązujących;

3) wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

4) powierzone w drodze porozumień komunalnych, które nie zostały powierzone innym gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

§ 5.  1.  Urząd działa w oparciu o następujące zasady:

 1. praworządności;

 2. służebności wobec społeczności lokalnej;

 3. racjonalnego gospodarowaniamieniem publicznym;

 4. jednoosobowego kierownictwa;

 5. kontroli zarządczej;

 6. kontroli wewnętrznej;

 7. podziału zadań;

 8. wzajemnego współdziałania;

 9. podnoszenia jakości świadczonych usług.

          2. Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

          3. Czynności biurowe i kancelaryjne regulowane są postanowieniami instrukcji kancelaryjnej i instrukcji archiwalnej oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje ogólne
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:04.01.2019 14:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:04.01.2019
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:10.09.2021 08:45