Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

działając na podstawie uchwały nr LXII/548/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej                           z dnia  29 października 2010 r.

 

zaprasza

 

organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                      i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.  

„Program współpracy" określa obszary i zasady oraz formy współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka      z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Zawiera również wykaz obszarów współpracy, stanowiących podstawę dla władz Gminy do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych pozostających w gestii samorządu gminnego, a realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Program ma na celu lepsze wykonywanie zadań Gminy poprzez możliwie pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych        z realizacją zadań publicznych i dalszy wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych. Określa cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie wskazuje zakres przedmiotowy współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz zakładaną wysokość środków przeznaczonych na jego realizację.

 Termin konsultacji określa się od dnia 06.09.2021 r. do dnia 15.09.2021 r.

Projekt uchwały jest udostępniony od 06.09.2021 r. na stronach:
• Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bystrzyca Kłodzka –                                                      http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/ w zakładce Organizacje pozarządowe/konsultacje,
• portalu gminnym - www.bystrzycaklodzka.pl w zakładce: aktualności oraz w zakładce „Miasto                    i Gmina”/Organizacje NGO/ aktualności, konkursy,

• na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (plac Wolności 1).

Proszę o  zapoznanie się z tekstem projektu uchwały, w celu zgłoszenia ewentualnych uwag, lub propozycji zmian - w zał. ankieta konsultacyjna.

Zapraszam do zgłaszania uwag do przedstawionego Państwu dokumentu.

Za przeprowadzenie procesu związanego z konsultacjami projektu Rocznego programu współpracy odpowiedzialną jest Ewa Koczergo - Kierownik Wydziału Turystyki i Kultury Fizycznej.

Na Państwa opinię i propozycje do programu czekamy do dnia 15.09.2021 r. (w formie papierowej lub elektronicznej) na podane poniżej adresy:

1/ Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka,

2/ Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, plac Wolności 17, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, lub pocztą elektroniczną na adres: turystyka@bystrzycaklodzka.pl

                                                                                                      Renata Surma

                                                                                       Burmistrz  Bystrzycy Kłodzkiej

 

Sporządziła: Ewa Koczergo

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, działając na podstawie uchwały Nr LXII/548/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2010 r. zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej
Informację opublikował:Ewa Koczergo
Data publikacji:06.09.2021 13:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Koczergo
Data na dokumencie:07.09.2021
Informację aktualizował:Ewa Koczergo
Data aktualizacji:07.09.2021 09:10