Bystrzyca Kłodzka, dnia 16.07.2021 r.

RGŻ.6220.3.8.2021

Postanowienie

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. t.j. z 2021 r. poz. 735),

postanawiam

 

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RGŻ.6220.3.6.2021 z dnia 17.06.2021 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 31 (obręb 0028) w miejscowości Stara Bystrzyca, Gmina Bystrzyca Kłodzka” w następujący sposób:

na stronie 1 w zdaniu było: „ Faktyczna powierzchnia zabudowy, zajęta przez panele fotowoltaiczne i infrastrukturę towarzyszącą, przeznaczona do przekształcenia wyniesie ok. 1,05 ha”, a winno być: Faktyczna powierzchnia zabudowy, zajęta przez panele fotowoltaiczne i infrastrukturę towarzyszącą, przeznaczona do przekształcenia wyniesie do 1,0491 ha .

Uzasadnienie

Na podstawie art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. t. j. z 2021 r. poz. 735), organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach. Mając na względzie, że w w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RGŻ.6220.3.6.2021 z dnia 17.06.2021 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 31 (obręb 0028) w miejscowości Stara Bystrzyca, Gmina Bystrzyca Kłodzka” zaistniała omyłka pisarska postanowiono, jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Od niniejszego postanowienia stronom przysługuje prawo do wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia, strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do zażalenia od postanowienia, stronie nie przysługuje prawo do zażalenia ani złożenia skargi do sądu administracyjnego.

 

z up. Burmistrza

Monika Romanowska

Kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Postanowienie o sporostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji nr RGŻ.6220.3.6.2021 z dnia 17.06.2021 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 31 (obręb 0028) w miejscowości Stara Bystrzyca, Gmina Bystrzyca Kłodzka”
Podmiot udostępniający informację:Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Informację opublikował:Monika Romanowska
Data publikacji:21.07.2021 09:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Monika Romanowska
Data aktualizacji:21.07.2021 09:42