Bystrzyca Kłodzka, dnia 15.07.2021 r.

RGŻ.6220.15.10.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji regazyfikacji LNG" w Starej Bystrzycy,

 

z a w i a d a m i a m,

 

że w dniu 15.07.2021 r. zostało wydane postanowienie nr RGŻ.6220.13.9.2020, w którym podjęto zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji regazyfikacji LNG" w Starej Bystrzycy, oraz informuję, że wystąpiono o uzgodnienie przedłożonego przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektor a Sanitarnego w Kłodzku.

Niniejszym pismem informuję również wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się, przez cały okres trwania postępowania z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i PGW WP Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie dostępną w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, Mały Rynek 2, w godzinach: 8.00 – 15.00, tel. (74 8113731). Ponadto, zgodnie z art. 31 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że organizacja społeczna, która nie uczestniczy w postępowaniu na prawach strony, może za zgodą organu przedstawić swój pogląd w sprawie, wyrażony w uchwale lub oświadczeniu jej organu statutowego. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu następuje przez niniejsze obwieszczenie.

Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości w dniu 20.07.2021 r. poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz na terenie wsi Stara Bystrzyca.

Z up. Burmistrza

Tadeusz Zieliński

Sekretarz Gminy

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o podjęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji regazyfikacji LNG" w Starej Bystrzycy
Podmiot udostępniający informację:Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Informację opublikował:Monika Romanowska
Data publikacji:20.07.2021 15:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Monika Romanowska
Data aktualizacji:20.07.2021 15:08