Przetarg  GGG. 4  .2021.EM                                                      Bystrzyca  Kłodzka, dnia 19.07.2021 r.

  

BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

działając na podstawie :

1/ rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i  trybu przeprowadzania  

    przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tj. Dz.U. z 2014 r. poz.1490);

2/ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.  Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 póź.zm.)

       ogłasza pierwszy  przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej  w granicach  działek nr 57/7 i 57/11 (AM 1). 

 

 1. Położenie nieruchomości – Spalona gm. Bystrzyca Kłodzka

                                                 działki nr 57/7 i 57/11 (AM 1) o pow. 3335m2

    Księga wieczysta (dotychczasowa obejmująca mienie Gminne ) -  SW1K/00050494/3- nie zawiera    

    wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak i hipoteką.

2. Przedmiot sprzedaży - nieruchomość gruntowa, działki nr 57/7 i 57/11, położona w centralnej części wsi Spalona, w sąsiedztwie schroniska „Jagodna”, gdzie zbiegają się liczne drogi i szlaki turystyczne tworzące z terenów wokół schroniska ważny węzeł turystyczny. W pobliżu schroniska znajduje się orczykowy wyciąg narciarski oraz w sąsiedztwie rozproszona zabudowa mieszkaniowo-letniskowa.  Uzbrojenie sąsiedniego terenu – energia elektryczna. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości dobra, planowaną wewnętrzną drogą dojazdową, obecnie niewidoczną w terenie z drogi asfaltowej  relacji Bystrzyca Kłodzka-Nowa Bystrzyca -Spalona- Mostowice. Nieruchomość ma  kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta, którego jednym bokiem przylega do planowanej drogi dojazdowej, przeciwległym bokiem przylega do dużych terenów leśnych. Otoczenie nieruchomości stanowi istniejąca oraz planowana zabudowa mieszkaniowo-letniskowa. Odległość nieruchomości od schroniska „Jagodna” oraz wyciągu narciarskiego – około 300m, w sąsiedztwie zlokalizowano duży parking.  W sezonie zimowym na przyległym terenie przygotowywane są liczne trasy narciarstwa biegowego (obecnie 20km), o różnej długości i stopniu trudności.

      Ustalenia w zakresie uzbrojenia terenu i systemów infrastruktury technicznej określa § 10 planu zagospodarowania przestrzennego  dla części wsi Spalona i części wsi Nowa Bystrzyca.

     Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości a okazanie punktów granicznych nabywanej działki może nastąpić na życzenie                         i wyłączny koszt nabywcy.

3. Przeznaczenie w planie miejscowym: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania

    przestrzennego dla części wsi Spalona i części wsi Nowa Bystrzyca zatwierdzonym Uchwałą nr 

     XX/153/07  Rady Miejskiej w  Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 grudnia 2007r. działki znajdują się na

      terenach oznaczonych symbolem  planu 1MN/L – teren zabudowy mieszkaniowej i letniskowej;

4.Sprzedaż nieruchomości  następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  

 

5. Cena wywoławcza I przetargu wynosi: 159.000,-zł (słownie: sto pięćdziesiąt  dziewięć tysięcy              

                                                                                                            złotych)   

  Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT .

    Wadium -         16.000,-zł.

Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż   1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek  złotych (1.590,-zł)                     

 

Warunki Przetargu

 

Przetarg rozpocznie się w dniu 15 września 2021 r. o godzinie 10,oo  w siedzibie Urzędu Miasta                   i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej,  Plac Wolności 1 - sala nr 111.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 16.000,-zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) z adnotacją przetarg nr „GGG. 4 2021.EM – działka 57/7 i 57/11 Spalona”  na konto Gminy Bystrzyca Kłodzka nr 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090 – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział Bystrzyca Kłodzka.

 

Wpłaty należy dokonać do dnia  10 września 2021 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu   10   września 2021 r.)  

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również :

- okazanie oryginału  dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie  zwrócone w  przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem i warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Gminę Bystrzyca Kłodzka zs. Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, w celu realizacji postępowania przetargowego,

- przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz.1359)

W dniu przetargu  jego Uczestnicy zobowiązani są posiadać:

a) osoby fizyczne dokument stwierdzający ich tożsamość,

b) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny wydruk z Krajowego Rejestru  Sądowego,   w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,   

c) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – dodatkowo umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (oryginały do okazania). Za aktualne uważa się dokumenty (wydruki z KRS-u  oraz CEIDG) wygenerowane nie wcześniej niż 1 m-c przed dniem  przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,  który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg uiszcza pełną kwotę za nieruchomość przy czym wlicza się w nią wpłacone wadium - najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej , przed jej podpisaniem.

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, właściwy organ może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości   przez cudzoziemców (Dz. U z 2017 r. poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetargu nie wygrał zostanie zwrócone w terminie 3-ch dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej pokój 304, tel.74/8117 653, e-mail: geodezja@bystrzycaklodzka.pl

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 74/8117653, e-mail : geodezja@bystrzycaklodzka.pl

Sprawę prowadzi:

Ewa Michalska

tel.74/8117653

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działek nr 57/7 i 57/11 (AM 1).
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:19.07.2021 09:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Michalska
Data na dokumencie:19.07.2021
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:19.07.2021 09:41