Przetarg Nr 7. 2021                                                                                Bystrzyca Kłodzka, dnia 14.07.2021r.

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

 

działając na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2014r. poz.1409 tj./ oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2020r. poz.1990 z póź.zm.)

 

Ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy części działki 998 o pow. 67 m2,  położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka  . 

 

Przedmiot przetargu

  

 1.  Położenie nieruchomości         miasto Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum   

 2.  Numer działki                           część 998        

 3.  Powierzchnia                            67 m2 (Bp/PsIV-67m2 )

 4.  Właściciel                                  Gmina Bystrzyca Kłodzka

 5.  Zagospodarowanie                   ogródek przydomowy

 6.  Zbycie nieruchomości               przetarg ustny nieograniczony

 7.  Przedmiot dzierżawy                 nieruchomość niezabudowana

 8.  Cena wywoławcza rocznej

      stawki czynszu za dzierżawę

      gruntu  :                                         50,00   zł

      wysokość wadium       -                 10,00   zł

      wysokość postąpienia  -                10,00   zł

 

Dzierżawa gruntu następuje wg. stanu ewidencji gruntów bez możliwości wznowienia granic działki, okazanie punktów granicznych wydzierżawionej działki może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Wydzierżawiającego

 

WARUNKI PRZETARGU:

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2021r. od godz.9,30  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1  - sala  111.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wpłacenie wadium w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć zł)  z adnotacją przetarg Nr GGG. 7. 2021 wpłaty należy dokonać do dnia 13 sierpnia 2021r w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej Nr  07958800049700029920000090 przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędy Miasta i Gminy (ostateczny termin wpływu 13 sierpień 2021r. )

-   okazanie oryginału dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie 

    zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu

-   pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu i przyjęciu tych warunków

    bez zastrzeżeń. 

-   przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę fizyczną oraz osobę prawną

-   złożeniu pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych

    Gminę Bystrzyca Kłodzka zs. Plac Wolności 1 , 57-500 Bystrzyca Kłodzka w celu realizacji postępowania przetargowego

W dniu przetargu jego  Uczestnicy zobowiązani są posiadać

- osoby fizyczne dokument stwierdzający ich tożsamości

 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy .

Wadium wpłacone przez uczestnika ,który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego.

Uczestnikowi ,który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu dwóch dni po terminie przetargu .

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3-ch lat  .

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując

o tym niezwłocznie  w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

Szczegółowych informacji dot. przedmiotowych  nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji

i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu, pokój 305 lub telefonicznie 74/8117-655  http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl  w zakładce nieruchomości komunalne / ogłoszenia o przetargach .

 

MS/MS

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach części działki nr 998 o pow. 67m2 - ogródek przydomowy
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:14.07.2021 15:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:14.07.2021
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:14.07.2021 15:20