Zarządzenie Nr 0050.132.2021 z dnia 06.05.2021 r. w sprawie najmu lokalu nr 3 położonego przy ul. Kościelnej nr 8 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.133.2021 z dnia 07.05.2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy oraz wykonywania zadań przez pracowników w okresie epidemii COVID-19


Zarządzenie Nr 0050.134.2021 z dnia 07.05.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 na podstawie ustawy PZP


Zarządzenie Nr 0050.135.2021 z dnia 12.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej za 2020 rok


Zarządzenie Nr 0050.136.2021 z dnia 12.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej za 2020 rok


Zarządzenie Nr 0050.137.2021 z dnia 12.05.2021 r. w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka za 2020 rok


Zarządzenie Nr 0050.138.2021 z dnia 13.05.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 355/8 o pow. 150 m2, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Orężnej, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na plac manewrowy do nauki jazdy


Zarządzenie Nr 0050.139.2021 z dnia 13.05.2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonegow Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 5A


Zarządzenie Nr 0050.140.2021 z dnia 13.05.2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 7


Zarządzenie Nr 0050.141.2021 z dnia 13.05.2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 28


Zarządzenie Nr 0050.142.2021 z dnia 13.05.2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 10


Zarządzenie Nr 0050.143.2021 z dnia 13.05.2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 5A


Zarządzenie Nr 0050.144.2021 z dnia 13.05.2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.234.2019 z dnia 15 maja 2019 r.


Zarządzenie Nr 0050.145.2021 z dnia 14.05.2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 17 


Zarządzenie Nr 0050.146.2021 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej, mającej na celu zniszczenie weksla in blanco, wystawionego przez organizację pozarządową Gminie Bystrzyca Kłodzka, stanowiącą zabezpieczenie wykonania umowy, powierzonej organizacji pozarządowej w drodze ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w 2016 roku


Zarządzenie Nr 0050.147.2021 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 43 o pow. 124 m2, stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


 Zarządzenie Nr 0050.148.2021 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działki nr 1043 o pow. 0,28 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.149.2021 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działki nr 51 o pow. 2,00 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.150.2021 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie  wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 127 o pow. 116 m2, stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0050.151.2021 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działki nr 384 o pow. 0,90 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.152.2021 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działki nr 49/2 o pow. 1,74 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.153.2021 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Starkówek w granicach części działki nr 19/1 o pow. 0,50 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.154.2021 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 1104/22 o pow. 15 m2, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Senatorskiej


Zarządzenie Nr 0050.155.2021 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 1104/22 o pow. 15 m2, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Senatorskiej


Zarządzenie Nr 0050.156.2021 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Kamienna


Zarządzenie Nr 0050.157.2021 z dnia 18.05.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.131.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. dot. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko Dyrektora Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.158.2021 z dnia 18.05.2021 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1A położonego przy ul. Kolejowej nr 3C w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze II-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.159.2021 z dnia 18.05.2021 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego przy ul. Okrzei nr 20 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze II-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.160.2021 z dnia 18.05.2021 r. w sprawie  wydzierżawienia części działki nr 61 o pow. 2m2 położonej na terenie wsi Spalona z przeznaczeniem na stoisko handlowo-gastronomiczne


Zarządzenie Nr 0050.161.2021 z dnia 21.05.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym


Zarządzenie Nr 0050.162.2021 z dnia 24.05.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.158.2020 w sprawie wyznaczenia składu osobowego Stałego Dyżuru


Zarządzenie Nr 0050.163.2021 z dnia 24.05.2021 r. w sprawie  wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 10 m2 stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy Placu Wolności 5


Zarządzenie Nr 0050.164.2021 z dnia 24.05.2021 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 7,5 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum Plac Wolności 13


Zarządzenie Nr 0050.165.2021 z dnia 24.05.2021 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości, stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Nowa Bystrzyca, Spalona, Stara Łomnica oraz na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca


Zarządzenie Nr 0050.166.2021 z dnia 26.05.2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 41


Zarządzenie Nr 0050.167.2021 z dnia 26.05.2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działek nr 57/7 i 57/11 (AM 1) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie Nr 0050.168.2021 z dnia 26.05.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 1143/1 o pow. 169 m2 stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0050.169.2021 z dnia 26.05.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 777 o pow. 195 m2, stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0050.170.2021 z dnia 26.05.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 556/17 o pow. 84 m2 stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0050.171.2021 z dnia 26.05.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działki nr 170 o pow. 2,0728 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.172.2021 z dnia 26.05.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 57/1, położonej w Międzygórzu, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na ustawienie obiektu drobnego handlu (kiosk)


Zarządzenie Nr 0050.173.2021 z dnia 28.05.2021 r. w sprawie powołania komisji, której zadaniem będzie rozpatrzenie wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.174.2021 z dnia 28.05.2021 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania z mandatami karnymi w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.175.2021 z dnia 28.05.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.176.2021 z dnia 31.05.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021


Zarządzenie Nr 0050.177.2021 z dnia 31.05.2021 r. w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.178.2021 z dnia 31.05.2021 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustalenia jej regulaminu pracy


Zarządzenie Nr 0050.179.2021 z dnia 31.05.2021 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowych


 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - maj 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:07.05.2021 08:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:02.07.2021 10:39