Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro

GGG.271.1.2019

...............................................................                                                 

              pieczęć zamawiającego

 

 

                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

W związku z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz.U. 2015 poz. 2164.)zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych 

 

 1. Zamawiający  Gmina Bystrzyca Kłodzka

 

 1. Przedmiot  zamówienia: wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena nieruchomości niezabudowanych na cele budownictwa i rolne, wycena lasów tj. gruntu pod lasami i drzewostanu, wycena do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka

 

 1. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Terminy realizacji poszczególnych zadań zgodny z umową

 

 1. Kryterium oceny ofert: Σ (najniższa oferowana cena * współczynnik wagowy / cena oferty ocenianej ) x 100, przy czym współczynniki wagowe są następujące:
 • Wycena nieruchomości niezabudowanych, o przeważającej funkcji na cele budownictwa – współczynnik wagowy = 1,0
 • Wycena nieruchomości niezabudowanych, o przeważającej funkcji na cele rolne – współczynnik wagowy = 1,0
 • Wycena lasów, tj. gruntu pod lasami i drzewostanu-do powierzchni 1,50 ha – współczynnik wagowy = 0,3
 • Wycena do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – współczynnik wagowy = 0,3
  /najkorzystniejszą jest oferta z największą liczbą punktów, spełniająca wszystkie wymogi Zamawiającego/

 

 1. Inne istotne warunki zamówienia: oferta wina zawierać cenę ofertową (brutto) wykonania poszczególnych zadań przedmiotu zamówienia. Do oferty należy dołączyć odpowiednie uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, oświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz oświadczenie o akceptacji wzoru umowy (wzór umowy w załączeniu)

 

 1. Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał. nr 3).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe nr GGG.271.1.2019”.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. nr 1 BOK lub pocztą na adres Zamawiającego.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2019 r. do godz.13:00 w Biurze Obsługi Klienta, pok.1 - Urząd  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sienkiewicza 6. O przyjęciu oferty decydować będzie data i godzina faktycznego wpływu oferty do tut. Biura Obsługi Klientów (pieczęć wpływu)

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego lub niewyłonienia żadnego Wykonawcy bez podania przyczyny.

 

 

 

 

                                                                 ....................................................................

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe: Wykonanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena nieruchomości niezabudowanych na cele budownictwa i rolne, wycena lasów tj. gruntu pod lasami i drzewostanu, wycena do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Krzysztof Kuczek
Data publikacji:10.01.2019 07:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:04.05.2021 13:58