Przetarg Nr  22.II. 18.2019                                                                              Bystrzyca Kłodzka, dnia 29.05.2019r.

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

 

 działając na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1409 ) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity (Dz.U.z 2018r. poz. 2204 z póź.zm.)

 

Ogłasza II-gi  przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców  Gminy Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Zabłocie w granicach działki nr 33

o pow. 0,80 ha,  stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka .

 

Przedmiot przetargu

Dane dotyczące działki nr   33         

 1. Położenie nieruchomości          Zabłocie  

 2. Numer działki                            33  

 3. Powierzchnia                            0,80 ha ( ŁIV-0,09, PsIV-0,71  )

 4. Właściciel                                 Gmina Bystrzyca Kłodzka

 5. Zagospodarowanie                   na cele rolne

 6. Zbycie nieruchomości               przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka                                                                                                                                                                                                             

 7. Przedmiot dzierżawy                 nieruchomość niezabudowana

 8. II-gi przetarg cena wywoławcza rocznej stawki czynszu

    za dzierżawę gruntu    -                 120,00  zł.

   wysokość wadium        -                   20,00  zł.

   wysokość postąpienia  -                   12,00  zł.

 

Dzierżawa gruntu następuje wg. stanu ewidencji gruntów bez możliwości wznowienia granic działki, okazanie punktów granicznych wydzierżawionej działki może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Wydzierżawiającego

 

Wydzierżawienie  nieruchomości – przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców  Gminy Bystrzyca Kłodzka.

Uzasadnieniem wyboru formy przetargu ustnego ograniczonego jest zainteresowanie wydzierżawienia gruntów wśród mieszkańców z Gminy Bystrzyca Kłodzka .

 

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zapraszamy do złożenia pisemnego potwierdzenia spełniającego warunek przetargu tj. :

-  zaświadczenie o stałym meldunku na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka lub kserokopię dowodu osobistego –

   strona z danymi osobowymi i z potwierdzonym zameldowaniem na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka    

-  oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu wraz  z podaniem numeru konta na

    które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia  konieczności jego zwrotu (wzór oświadczenia

    w  Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami ,   pok.18)   

-  kserokopię dowód wpłaty wadium

 

Dokumenty należy złożyć w kopercie w terminie do dnia 28 czerwca 2019r. do godz.15,00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej pok. 1 z dopiskiem na kopercie „Przetarg GGG. Nr 22.II.18.2019 ”

 

Komisja przetargowa w dniu 01 lipca  2019r. o godz.14,00 sprawdzi czy złożone potwierdzenia spełniają warunki przetargu i poinformuje poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

 

 

 

 

 

 

 

 

WARUNKI PRZETARGU:

 

1.Przetarg odbędzie się w dniu 03 lipca 2019r. o godz. 9,00  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Bystrzycy

   Kłodzkiej ul.Sienkiewicza Nr 6 - sala 12.

2.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

   - zakwalifikowanie przez komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu

   - wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy  Kłodzkiej (kasa czynna poniedziałek- piątek

     w godz.8-14,30  ) lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka Gospodarczy Bank Spółdzielczy

     w Strzelinie Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej Nr  07958800049700029920000090  w  wysokości 20,00 zł.

     z adnotacją przetarg Nr GGG. 22.II.18.2019  wpłaty należy dokonać do dnia 28 czerwca 2019r. 

  - pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu .  

  - przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę fizyczną oraz osobę prawną

3. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika ,który przetarg wygrał od zawarcia umowy 

    dzierżawy .

4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet czynszu 

    dzierżawnego.

5. Uczestnikowi ,który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu dwóch dni po terminie przetargu .

6. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3-ch lat  .

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując

o tym niezwłocznie  w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

Szczegółowych informacji dot. przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu, pokój 18 lub telefonicznie 074/8117-655  http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl 

w zakładce nieruchomości komunalne / ogłoszenia o przetargach .

 

 

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:II-gi przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy działi nr 33 położonej w Zabłociu
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:29.05.2019 10:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:29.05.2019
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:06.05.2021 11:09