Bystrzyca  Kłodzka, dnia 20.05.2019 r.

Przetarg nr GGG.2.2019.KK                                                        

 

BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

działając na podstawie:

1/ rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia  14  września 2004 r. w sprawie  sposobu i  trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (jt. Dz.U. z 2014 r. poz.1490);

2/ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.);         

       ogłasza pierwszy  przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka  lub do osób posiadających grunty na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka, w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Szczawinie, w granicach działki nr 63/1.

 

1. Położenie nieruchomości  i przedmiot przetargu

  

1.

Położenie nieruchomości

Szczawina, gm. Bystrzyca Kłodzka

2.

Numer działki

63/1

3.

Powierzchnia nieruchomości

0,1127 ha

4.

Właściciel

Gmina Bystrzyca Kłodzka

5.

Księga wieczysta

Kłodzko nr SW1K/00053654/4 – nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką

6.

Forma zbycia

Zbycie w formie przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka  lub do osób posiadających grunty na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka – wybór formy przetargu został podyktowany zainteresowaniem kupnem gruntów rolnych wśród mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka

7.

Zagospodarowanie

Dla działki została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie ujęcia wody mineralnej i zwykłej wraz z infrastrukturą techniczna – odwiert rozpoznawczy złóż kopalin. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka uchwalonego uchwałą nr XLI/412/13 z 28 lutego 2013 r. działka nr 63/1 znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej – symbol ze Studium MNR-1.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, położona jest w peryferyjnej strefie miejscowości, na jej obrzeżach. Kształt działki nieregularny, zbliżony do trapezu, który częścią jednego boku przylega do drogi dojazdowej. Dostęp komunikacyjny przeciętny, dojazd drogą asfaltową w złym stanie technicznym. Teren działki nachylony w kierunku drogi.

8.

Cena nieruchomości

30 000 zł + 23% VAT

9.

Cena słownie

trzydzieści tysięcy złotych + 23% VAT

 

2. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości a okazanie punktów granicznych nabywanej działki może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.

3. Nieruchomość objęta jest przedmiotem dzierżawy do 16.02.2042 r.

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do rozliczenia kosztów poniesionych inwestycji na przedmiotowej nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości.

4. Cena wywoławcza I przetargu wynosi: 30.000,-zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)+23% VAT 

Wadium - 3.000,-  zł.

Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek  złotych (300,-zł)                     

 

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zapraszamy do złożenia pisemnego potwierdzenia spełnienia warunków przetargu tj. :

  -  kserokopię dowodu osobistego – strona z danymi osobowymi i z potwierdzonym zameldowaniem na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka (w przypadku braku potwierdzenia zameldowania w dowodzie osobistym należy dostarczyć zaświadczenie z Biura Meldunkowego o stałym meldunku na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka) lub aktualny wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości własnościowych położonych na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka, stanowiących własność osoby fizycznej,

  -  dowód wpłaty wadium.

Dokumenty należy złożyć w kopercie w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r. do godz.15:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 6, pok. 1 z dopiskiem na kopercie „Przetarg GGG.2.2019.KK”

 

Komisja przetargowa w dniu 1 lipca 2019r. o godz. 14:00 sprawdzi czy złożone potwierdzenia spełniają warunki przetargu i poinformuje poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

 

Warunki Przetargu

Przetarg rozpocznie się w dniu 3 lipca 2019 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 6 - sala nr 12.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- zakwalifikowanie przez komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu,

- wpłacenie wadium w wysokości 3.000,-zł (słownie: trzy tysiące złotych) z adnotacją przetarg nr „GGG. 2.2019.KK – działka 63/1 Szczawina” na konto Gminy Bystrzyca Kłodzka nr 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090 –Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział Bystrzyca Kłodzka lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 6

Wpłaty należy dokonać do dnia  28 czerwca 2019 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 28 czerwca 2019 r.)  

- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 z póź. zm.)

 

W dniu przetargu  jego Uczestnicy zobowiązani są posiadać dokument stwierdzający ich tożsamość.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,  który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg uiszcza pełną kwotę za nieruchomość przy czym wlicza się w nią wpłacone wadium - najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, właściwy organ może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U z 2014r. poz. 1380 tj.) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetargu nie wygrał zostanie zwrócone w terminie 3-ch dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej pokój 19, tel.74/8117 654,

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 74/8117654.

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

/Renata Surma/

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:pierwszy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka lub do osób posiadających grunty na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka, w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Szczawinie, w granicach działki nr 63/1
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Krzysztof Kuczek
Data publikacji:21.05.2019 08:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:20.05.2019
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:06.05.2021 11:09