Bystrzyca Kłodzka, dnia  14.06. 2021 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 1990 z póź.zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1.  Wykaz nr  31/2021  z dnia   14  czerwca 2021  r. w sprawie sprzedaży  nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działek  nr  57/7 i 57/11 (AM 1) o pow. 3335m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

2. Wykaz stanowi integralną część obwieszczenia i podlega ogłoszeniu na okres 21 dni

     na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tut. urzędu .

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem   14  .06 .2021 r. 

 

    4. Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami 

         pok. 304 lub telefonicznie pod numerem  74/ 8117653.

 

 

 


 


 

 

W Y K A Z    nr    31/2021

 

 w  sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działek 

 nr 57/7 i 57/11  (AM 1) o pow. 3335m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1. Położenie nieruchomości – Spalona gm. Bystrzyca Kłodzka

                                                 działki nr 57/7 i 57/11 (AM 1) o pow. 3335m2

    Księga wieczysta (dotychczasowa obejmująca mienie Gminne ) -  SW1K/00050494/3- nie zawiera  wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży - nieruchomość gruntowa, działki nr 57/7 i 57/11, położona w centralnej części wsi Spalona, w sąsiedztwie schroniska „Jagodna”, gdzie zbiegają się liczne drogi i szlaki turystyczne tworzące z terenów wokół schroniska ważny węzeł turystyczny. W pobliżu schroniska znajduje się orczykowy wyciąg narciarski oraz w sąsiedztwie rozproszona zabudowa mieszkaniowo-letniskowa.  Uzbrojenie sąsiedniego terenu – energia elektryczna. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości dobra, planowaną wewnętrzna drogą dojazdową, obecnie niewidoczną w terenie z drogi asfaltowej  relacji Bystrzyca Kłodzka-Nowa Bystrzyca -Spalona- Mostowice. Nieruchomość ma  kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta, którego jednym bokiem przylega do planowanej drogi dojazdowej, przeciwległym bokiem przylega do dużych terenów leśnych. Otoczenie nieruchomości stanowi istniejąca oraz planowana zabudowa mieszkaniowo-letniskowa. Odległość nieruchomości od schroniska „Jagodna” oraz wyciągu narciarskiego – około 300m, w sąsiedztwie zlokalizowano duży parking.  W sezonie zimowym na przyległym terenie przygotowywane są liczne trasy narciarstwa biegowego (obecnie 20km), o różnej długości i stopniu trudności.

      Ustalenia w zakresie uzbrojenia terenu i systemów infrastruktury technicznej określa § 10 planu zagospodarowania przestrzennego  dla części wsi Spalona i części wsi Nowa Bystrzyca.

 

3. Cena sprzedaży nieruchomości  wynosi  – 159.000,-zł (słownie: sto pięćdziesiąt                         dziewięć tysięcy złotych) + 23% podatek VAT

4. Przeznaczenie w planie miejscowym: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania

    przestrzennego dla części wsi Spalona i części wsi Nowa Bystrzyca zatwierdzonym Uchwałą nr 

     XX/153/07  Rady Miejskiej w  Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 grudnia 2007r. działki znajdują się na

      terenach oznaczonych symbolem  planu 1MN/L – teren zabudowy mieszkaniowej i letniskowej;

 

5.Sprzedaż nieruchomości  następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

6. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje

    roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

   do dnia  26 lipca  2021 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem  14 czerwca 2021 r. i  podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń

 w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia  05 lipca  2021 r.

 

 

 

 

 

EM/EM

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:W Y K A Z nr 31/2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działek nr 57/7 i 57/11 (AM 1) o pow. 3335m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:14.06.2021 09:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:14.06.2021
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:14.06.2021 09:33