Ewa Koczergo 25.11.2021 09:07

Ogłoszenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o naborze kandydatów do składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu w Gminie Bystrzyca Kłodzka na 2022 r

­
Komentarz

­

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

ogłasza nabór kandydatów do składu Komisji konkursowej

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057z późn. zm.), Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza nabór kandydatów do składu Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu w Gminie Bystrzyca Kłodzka w 2022 r.

I. Informacje ogólne

 1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie maksymalnie 2 członków komisji konkursowej, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Zgłoszenie do udziału w pracach komisji konkursowej powinno być podpisane przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.
 3. Każda z organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.

4. Kandydaci, zgłaszani do udziału w pracach komisji, wpisywani są na listę osób uprawnionych do powołania w skład komisji konkursowej.

 1. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Wyboru członków do pracy w komisji konkursowej dokonuje Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej w drodze zarządzenia.
 2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

II.  Wymagania stawiane kandydatom

 1. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.
 2. Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert.

3.    Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich
bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu postępowania
administracyjnego.

III. Zadania członka komisji konkursowej

 1. Udział w posiedzeniach komisji na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej.
 2. Zapoznanie się z ofertami.
 3. Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w ogłoszeniu o konkursie i Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej oraz określenie propozycji wysokości dofinansowania zadań zgłoszonych w ofertach.
 4. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym i przesłać na adres meilowy: turystyka@bystrzycaklodzka.pl , w terminie do dnia 06.12.2021 r. do godz. 10:00.

 Z up. Burmistrza

Tadeusz Zieliński

Sekretarz Gminy

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o naborze kandydatów do składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu w Gminie Bystrzyca Kłodzka na 2022 r
Podmiot udostępniający informację:Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej
Informację opublikował:Ewa Koczergo
Informację wytworzył:Ewa Koczergo
Data na dokumencie:25.11.2021
Data publikacji:25.11.2021 09:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.11.2021 09:07 Utworzenie dokumentu. (Ewa Koczergo)