Bystrzyca Kłodzka, dnia   06.05.2021 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 1990 z póź.zm.)

 

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr  25 /2021 z dnia  06 maja  2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Gorzanowie w granicach działki nr 402/3 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Gorzanowie w granicach działki nr 402/2.

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21  dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem   06 maja 2021 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki  Gruntami pok. 304 lub telefonicznie nr 74/ 8117653.


 


 

W Y K A Z   nr  25 /2021

 

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Gorzanowie w granicach działki nr 402/3 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Gorzanowie w granicach działki nr 402/2.

 

 

1. POŁOŻENIE DZIAŁKI:      Gorzanów

2. NUMER DZIAŁKI   :          402/3 (AM -1)

3. POWIERZCHNIA:              300m2

4. WŁAŚCICIEL:                   GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA

5. KSIĘGA WIECZYSTA:      SW1K/00046166/4

6.ZBYCIE :                 FORMA BEZPRZETARGOWA SPRZEDAŻ NA RZECZ

                                     WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ –

                                      działki nr 402/2 (AM-1) obręb Gorzanów

7. ZAGOSPODAROWANIE: brak planu, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka uchwalonego Uchwałą Nr XLI/412/13 z dnia 28 lutego 2013 r. – teren użytków rolnych bez możliwości zabudowy

 

8. Cena sprzedaży nieruchomości  wynosi –  3.000,- zł (słownie: trzy tysiące złotych)

                                                                      

9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), składają wniosek w terminie             6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia              17 czerwca  2021 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 06 maja 2021 r.  i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 27 maja  2021 r.

 

 

 

 

EM/EM

                                                                                                                               

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 25 /2021 z dnia 06 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Gorzanowie w granicach działki nr 402/3 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Gorzanowie w granicach działki nr 402/2.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:06.05.2021 11:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:06.05.2021
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:06.05.2021 11:57