Zarządzenie Nr 0050.49.2021 z dnia 05.03.2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na zakończenie służby przygotowawczej


Zarządzenie Nr 0050.50.2021 z dnia 05.03.2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na zakończenie służby przygotowawczej


Zarządzenie Nr 0050.51.2021 z dnia 05.03.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Urbanistyki i Planowania


Zarządzenie Nr 0050.52.2021 z dnia 08.03.2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 9


Zarządzenie Nr 0050.53.2021 z dnia 08.03.2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Nabrzeżnej 1


Zarządzenie Nr 0050.54.2021 z dnia 08.03.2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej 7A


Zarządzenie Nr 0050.55.2021 z dnia 08.03.2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej 7B


Zarządzenie Nr 0050.56.2021 z dnia 08.03.2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.442.2019 z dnia 21 listopada 2019 r.


Zarządzenie Nr 0050.57.2021 z dnia 11.03.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 5-ciu lat nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach działek nr 81/3 i 81/4 o łącznej powierzchni 0,3002 ha stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.58.2021 z dnia 11.03.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 63/2 o pow. 174 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zabłocie


Zarządzenie Nr 0050.59.2021 z dnia 11.03.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 63/3 o powierzchni 220 m2, stanowiącej włwsność gminy, połozonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zabłocie


Zarządzenie Nr 0050.60.2021 z dnia 11.03.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 98 o pow. 400 m2 stanowiącej własność gminy, położonej w Długopolu Zdroju


Zarządzenie Nr 0050.61.2021 z dnia 11.03.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działki nr 871/1 o pow. 1,00 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.62.2021 z dnia 11.03.2021 r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Międzyleśnej 9 w granicach części działki nr 196/1 na rzecz Bystrzyckiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych


Zarządzenie Nr 0050.63.2021 z dnia 11.03.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Poręba w granicach części działek nr 496/2 o pow. 1,40 ha i 627 o pow. 0,51 ha, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.64.2021 z dnia 11.03.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Idzików w granicach części działki nr 226/1 o pow. 0,80 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.65.2021 z dnia 11.03.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działek nr cz. 206 o pow. 0,4813 ha i 207 o pow. 0,3031 ha stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.66.2021 z dnia 11.03.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 237/2 o pow. 0,47 ha stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.67.2021 z dnia 11.03.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 43 o pow. 124 m2, stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0050.68.2021 z dnia 11.03.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Piotrowice w granicach działki nr 19/2 o pow. 0,3677 ha stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.69.2021 z dnia 11.03.2021 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 1104/22 o pow. 15 m2, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Senatorskiej


Zarządzenie Nr 0050.70.2021 z dnia 11.03.2021 r.  w sprawie wydzierżawienia części działki nr 1104/22 o pow. 15 m2, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Senatorskiej


Zarządzenie Nr 0050.71.2021 z dnia 11.03.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stara Łomnica w granicach działki nr 227/1 o pow. 0,11 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.72.2021 z dnia 11.03.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Starkówek w granicach części działki nr 19/1 o pow. 0,50 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.73.2021 z dnia 11.03.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Wyszki w granicach działki nr 127/5 o pow. 0,29 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.74.2021 z dnia 11.03.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Spalona w granicach działki nr 7 o pow. 2,19 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.75.2021 z dnia 11.03.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Zalesie w granicach działek nr 46/3 o pow. 0,78 ha, część 39/2 o pow. 1,00 ha, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.76.2021 z dnia 11.03.2021 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 1044/6 o pow. 90 m2 stanowiącej własność gminy położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0050.77.2021 z dnia 11.03.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Pławnica w granicach części działki nr 11/1 o pow. 1,5103 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.78.2021 z dnia 11.03.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Nowa Łomnica w granicach działki nr 79/1 o pow. 0,0532 ha i 79/3 o pow. 0,0980 ha, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.79.2021 z dnia 11.03.2021 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 41/1 o pow. 550 m2, położonej na terenie Międzygórza stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na parking


Zarządzenie Nr 0050.80.2021 z dnia 12.03.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.81.2021 z dnia 12.03.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.304.2020 dot. powołania p.o. Dyrektora Muzeum Filumenistycznego


Zarządzenie Nr 0050.82.2021 z dnia 15.03.2021 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 402/3 (AM1) położonej w Gorzanowie


Zarządzenie Nr 0050.83.2021 z dnia 15.03.2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 583 (AM6) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.84.2021 z dnia 15.03.2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 585/1 (AM5) położonej w Wilkanowie


Zarządzenie Nr 0050.85.2021 z dnia 18.03.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaloności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021


Zarządzenie Nr 0050.86.2021 z dnia 18.03.2021 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach części działki nr 191


Zarządzenie Nr 0050.87.2021 z dnia 18.03.2021 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną na terenie wsi Pławnica w granicach części działki nr 11/1


Zarządzenie Nr 0050.89.2021 z dnia 22.03.2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy oraz wykonywania zadań przez pracowników w okresie epidemii COVID-19


Zarządzenie Nr 0050.90.2021 z dnia 22.03.2021 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz Gminnego Zespołu ds. Dostępności


Zarządzenie Nr 0050.91.2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.89.2021 dot. zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy  oraz wykonywania zadań przez pracowników w okresie epidemii COVID-19


Zarządzenie Nr 0050.92.2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Sempołowskiej


Zarządzenie Nr 0050.93.2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii


Zarządzenie Nr 0050.94.2021 z dnia 31.03.2021 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego


Zarządzenie Nr 0050.95.2021 z dnia 31.03.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 r.


Zarządzenie Nr 0050.96.2021 z dnia 31.03.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. obsługi klienta w Biurze Obsługi Klienta


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - marzec 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:08.03.2021 07:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:30.04.2021 11:37