Krzysztof Kuczek 10.01.2019 07:52

Zapytanie ofertowe - Wykonanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntem, inwentaryzacja lokali, sporządzenie zmian projektu udziałów w części wspólnej nieruchomości, na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka.

­

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro

 

GGG.271.2.2019

...............................................................                                                 

              pieczęć zamawiającego

 

 

 

                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

W związku z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 z póź. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych 

 

 1. Zamawiający  Gmina Bystrzyca Kłodzka

 

 1. Przedmiot  zamówienia: wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntem, inwentaryzacja lokali, sporządzenie zmian projektu udziałów w części wspólnej nieruchomości, na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka

 

 1. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Terminy realizacji poszczególnych zadań zgodny z umową

 

 1. Kryterium oceny ofert: Σ (najniższa oferowana cena * współczynnik wagowy / cena oferty ocenianej ) x 100, przy czym współczynniki wagowe są następujące:
 • Wycena lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntem – współczynnik wagowy = 1,0
 • Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku – współczynnik wagowy = 0,3
 • Sporządzenie zmiany projektu udziałów w części wspólnej nieruchomości – współczynnik wagowy = 0,3
  /najkorzystniejszą jest oferta z największą liczbą punktów, spełniająca wszystkie wymogi Zamawiającego/

 

 1. Inne istotne warunki zamówienia: oferta wina zawierać cenę ofertową (brutto) wykonania poszczególnych zadań przedmiotu zamówienia. Do oferty należy dołączyć odpowiednie uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, oświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz oświadczenie o akceptacji wzoru umowy (wzór umowy w załączeniu)

 

 1. Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał. nr 3).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe nr GGG.271.2.2019”.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. nr 1 BOK lub pocztą na adres Zamawiającego.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2019 r. do godz.13:00 w Biurze Obsługi Klienta, pok.1 - Urząd  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sienkiewicza 6. O przyjęciu oferty decydować będzie data i godzina faktycznego wpływu oferty do tut. Biura Obsługi Klientów (pieczęć wpływu)

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego lub niewyłonienia żadnego Wykonawcy bez podania przyczyny.

 

 

 

 

                                                                 ....................................................................

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe - Wykonanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntem, inwentaryzacja lokali, sporządzenie zmian projektu udziałów w części wspólnej nieruchomości, na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Krzysztof Kuczek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.01.2019 07:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.05.2021 13:58 Dokument został odzyskany. (Małgorzata Brodzka)
04.02.2021 12:35 Dokument usunięto. (Małgorzata Brodzka)
10.01.2019 07:52 Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Kuczek)