Skarbnik Gminy - Danuta Gargasz

pok. nr 8

tel. 74 8 117 612

 

Do zadań Skarbnika Gminy (głównego księgowego budżetu) należy w szczególności:

 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;

                    2) opracowywanie projektu budżetu gminy i projektu uchwały budżetowej;

     3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi budżetu;

     4) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy;

     5) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań majątkowych oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;

     6) opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu;

   7) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy oraz zgłaszanie  swoich propozycji burmistrzowi;

   8) kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy oraz sołectw (osiedli);

   9) przygotowywanie sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze i rok budżetowy;

   10) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy;

   11) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;

   12) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;

   13) doradzanie burmistrzowi w sprawie wydatkowania i pozyskiwania środków finansowych;

   13) wykonywanie innych prac zleconych przez burmistrza.

           2.  Skarbnikowi gminy  bezpośrednio podlega Wydział Finansowo-Budżetowy.

           3.  Skarbnik sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Gminy pod względem ekonomiczno-finansowym.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Skarbnik Gminy
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:09.03.2021 09:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:09.11.2021 08:56