Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Renata Surma


tel. 74/8117 605, 74/8117 600 wew. 605, fax. 74/8111 588, e-mail: umig@bystrzycaklodzka.pl

1.  Burmistrz jest kierownikiem urzędu, zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu i kierowników  jednostek organizacyjnych gminy.

         2. Burmistrz w stosunku do pracowników  urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych wykonuje czynności z zakresu prawa pracy z uwzględnieniem uregulowań zawartych w przepisach prawa.

        3. Burmistrz kieruje urzędem przy pomocy zastępcy, sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierowników komórek organizacyjnych.

         4. W zakresie ustalonym przez prawo, burmistrz może powierzyć prowadzenie spraw w swoim imieniu zastępcy, lub sekretarzowi gminy.

  1. Do kompetencji burmistrza  należy:

    1)  reprezentowanie urzędu na zewnątrz;

2) wydawanie zarządzeń, instrukcji i regulaminów;

    3) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników;

4) zwoływanie narad z udziałem kierowników wydziałów w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;

5) organizowanie i nadzorowanie kontroli zarządczej w urzędzie, oraz zapewnienie kontroli zarządczej na II poziomie w stosunku do jednostek organizacyjnych gminy;

6)  wykonywanie zadań administratora ochrony danych zgodnie z przepisami RODO;

    7) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

    8) podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz urzędu;

    9) udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do kompetencji burmistrza;

   10) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami urzędu;

    11) gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami urzędu;

  12) dokonywanie ocen okresowych kierowników podległych komórek i jednostek  organizacyjnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

    13) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji burmistrza przepisami prawa i uchwałami  rady.

      2.  Burmistrz na czas przebywania na urlopie, delegacji służbowej lub zwolnieniu lekarskim może upoważnić zastępcę burmistrza lub sekretarza do zastępowania go w zakresie określonym w  pełnomocnictwie.

Bezpośrednio Burmistrzowi podlegają następujące komórki organizacyjne urzędu:

 1. Zastępca Burmistrza;

 2. Sekretarz Gminy;

 3. Skarbnik Gminy;

 4. Audytor Wewnętrzny;

 5. Radca Prawny;

 6. Urząd Stanu Cywilnego;

 7. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych;

 8. Wydział Zarządzania Kryzysowego;

 9. Inspektor Ochrony Danych;

 10. Straż Miejska.

  Burmistrz sprawuje nadzór nad następującymi jednostkami organizacyjnymi gminy:

 11. szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bystrzyca Kłodzka;

 12. Ośrodek Pomocy Społecznej;

 13. Centrum Integracji Społecznej;

 14. Środowiskowy Dom Samopomocy.

    Burmistrz wykonuje zadania walnego zgromadzenia wspólników następujących spółek z udziałem gminy:

                       1) Bystrzyckie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej,

                      2)  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej,

                       3)   Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej.

 15. Burmistrz sprawuje nadzór właścicielski nad Bystrzyckim Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej.

.  

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:05.05.2008 13:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:05.05.2008
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:17.03.2021 11:45