Zarządzenie Nr 0050.1.2021 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 05.01.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021


Zarządzenie Nr 0050.2.2021 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 08.01.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.3.2021 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 08.01.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny biletów wstępu na Basztę Rycerską przy ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w 2021 roku


Zarządzenie Nr 0050.4.2021 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 08.01.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny biletów wstępu na Basztę Wodną przy ul. Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w 2021 roku


Zarządzenie Nr 0050.5.2021 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 08.01.2021 r. w sprawie rozdysponowania i ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży mapy turystycznej Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.6.2021 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11.01.2021 r. w sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych do przeprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2021 roku


Zarządzenie Nr 0050.7.2021 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11.01.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.8.2021 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11.01.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działek nr cz. 206 o pow. 0,4813 ha i 207 o pow. 0,3031 ha stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.9.2021 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11.01.2021 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 26 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.10.2021 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11.01.2021 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 41/1 o pow. 550 m2, położonej na terenie Międzygórza stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na parking


Zarządzenie Nr 0050.11.2021 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11.01.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza nr 0050.81.2020 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie ocen pracowników samorządowych Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.12.2021 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11.01.2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.77.2017


Zarządzenie Nr 0050.13.2021 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18.01.2021 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej


Zarządzenie Nr 0050.14.2021 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25.01.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.15.2021 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25.01.2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu ofertowego na wybór instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.16.2021 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25.01.2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.17.2021 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25.01.2021 r. w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Punktu Obsługi Inwestora w Urzędzie Maista i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.18.2021 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26.01.2021 r. w sprawie rozdysponowania i ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży mapy turystycznej Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.19.2021 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29.01.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021


Zarządzenie Nr 0050.20.2021 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29.01.2021 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania usupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022


Zarządzenie Nr 0050.21.2021 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz ustalenia ich wzoru


Zarządzenie Nr 0050.22.2021 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29.01.2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka na 2021 rok


Zarządzenie Nr 0050.23.2021 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29.01.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.81.2020 w spr. ocen pracowników samorządowych Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - Styczeń 2021
Podmiot udostępniający informację:Finansowo-Budżetowy
Informację opublikował:Sebastian Grzyb
Data publikacji:19.01.2021 14:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:04.03.2021 09:33