Ewa Michalska 06.05.2021 11:38

Wykaz nr 13/2021 z dnia 06 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 6 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

­

Bystrzyca Kłodzka, dnia 06.05.2021 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst

jednolity Dz.U z 2021 r. poz. 1990 z  póź. zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 13/2021  z dnia 06 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy  Kłodzkiej przy Placu Wolności 6 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal  mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały nr XIX/136/2000 Rady                                            Miejskiej  Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. z póź. zmianami.

 

3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy

     ogłoszeń i stronach internetowych  tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 06.05.2021 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji  i Gospodarki Gruntami

    tut. urzędu  pok.304, lub telefonicznie  nr 74/ 8117653.

 

 

 

 


 

W Y K A Z    nr  13/2021

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy  Kłodzkiej przy Placu Wolności 6  wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

 

1.Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 6

  działka nr 720 (AM 6) obr. Centrum o pow. 310m2 – udział 998/10000 części  - 30,94m2

 Księga wieczysta   SW1K/00047109/4 - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży - lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku mieszkalno-użytkowym  składający się z: pokoju, kuchni, łazienki z wc (59,65m2) na I piętrze, piwnicy  nr 03 (4,50m2) . Łączna powierzchnia 64,15m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie  współwłasności gruntu wynoszącym 998/10000 części.

Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 532 z póź.zm).

 

3. Cena nieruchomości wynosi -    110.000,-   zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych)

 

4. Przeznaczenie w planie miejscowym:  teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej                                                                  wielorodzinnej  -  symbol z planu C35U/MW.

 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), składają wniosek w terminie                   6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w  wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek  o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia

17 czerwca 2021 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 06 maja 2021 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń                   w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia  27 maja  2021 r.

 

 

 

 

 

EM/EM

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wykaz nr 13/2021 z dnia 06 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 6 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:06.05.2021
Data publikacji:06.05.2021 11:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.05.2021 11:38 Utworzenie dokumentu. (Ewa Michalska)