TRYB  ZAŁATWIANIA  SPRAW

 

Podstawowym aktem prawnym określającym sposób załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735).

 

Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Burmistrz może upoważnić pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy do prowadzenia określonych spraw i wydawania w jego imieniu decyzji.

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przestawione przez stronę postępowania administracyjnego lub w oparciu o fakty i dowody znane organowi administracji publicznej, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ.  Załatwianie spraw wymagających postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania. Przepisy szczególne mogą określać inne niż ww. terminy. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego lub w przepisach szczególnych, organ administracji publicznej zobowiązany jest do zawiadomienia strony postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 

Od wydanej w sprawie decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania. Decyzje zawierają informacje o trybie i organach odwoławczych.

 

Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędzie określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Tryb załatwiania spraw
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:06.05.2008 12:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Halina Mielnik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:17.08.2021 09:33