Uchwała nr

XLI/328/02

2 lutego 2002

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy

XLII/329/02

2 marca 2002

w sprawie obsadzenia mandatu radnego

XLII/330/02

2 marca 2002

w sprawie uzupełnienia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej

XLII/331/02

2 marca 2002

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i budżetu Rady Miejskiej

XLII/332/02

2 marca 2002

w sprawie zmiany granicy miasta Bystrzyca Kłodzka

XLII/333/02

2 marca 2002

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy

XLII/334/02

2 marca 2002

w sprawie pozytywnego zaopiniowania utworzenia przysiółka wsi Wilkanów o nazwie „GÓRA IGLICZNA”

XLII/335/02

2 marca 2002

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Wilkanów

XLII/336/02

2 marca 2002

w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny

XLII/337/02

2 marca 2002

w sprawie zasad sprawienia pogrzebu oraz zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu ze środków pomocy społecznej

XLII/338/02

2 marca 2002

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/99 z dnia 30 stycznia 1999 roku w sprawie świadczeń pomocy społecznej

XLII/339/02

2 marca 2002

w sprawie przystąpienia do Międzygminnego Związku Celowego

XLII/340/02

2 marca 2002

w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

XLIII/341/02

22 marca 2002

w sprawie utworzenia powiatu w Bystrzycy Kłodzkiej

XLIII/342/02

22 marca 2002

w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobom gminy w latach 2002- 2006 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Bystrzyca Kłodzka

XLIII/343/02

22 marca 2002

w sprawie zmiany w statucie Gminy Bystrzyca Kłodzka

XLIII/344/02

22 marca 2002

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dróg transportu rolnego oraz rowów)

XLIII/345/02

22 marca 2002

w sprawie udzielenia pożyczek i poręczeń z budżetu gminy

XLIV/346/02

27 kwietnia 2002

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Miasta i Gminy za rok 2001

XLIV/347/02

27 kwietnia 2002

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań bieżących i inwestycjach gminy w 2002

XLIV/348/02

27 kwietnia 2002

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2002

XLIV/349/02

27 kwietnia 2002

w sprawie rozpatrzenia protestu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Marianówka (w granicach dz.4, 5,16 i części 6 dr).

XLIV/350/02

27 kwietnia 2002

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Ponikwa

XLIV/351/02

27 kwietnia 2002

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w granicach Miasta Bystrzyca Kłodzka, wzdłuż obwodnicy drogowej, w obrębach geodezyjnych: Zacisze, część obrębu Niedźwiedna, część obrębu Zabłocie oraz części obrębu Pławnica

XLIV/352/02

27 kwietnia 2002

w sprawie utworzenia środków specjalnych w Gimnazjum Nr 2 w Wilkanowie

XLIV/353/02

27 kwietnia 2002

w sprawie skargi na działanie burmistrza

XLV/354/02

25 maja 2002

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Marianówka

XLV/355/02

25 maja 2002

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Biała Woda

XLV/356/02

25 maja 2002

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2002

XLV/357/02

25 maja 2002

w sprawie wyznaczenia miejsc pod targowisko oraz przyjęcia regulaminu targowiska na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka

XLV/358/02

25 maja 2002

w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

XLV/359/02

25 maja 2002

w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Złotym Stoku

XLVI/360/02

5 lipca 2002

w sprawie opinii dotyczącej projektu połączenia gminy w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Kłodzkiego

XLVI/361/02

5 lipca 2002

w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do Rady Miejskiej

XLVI/362/02

5 lipca 2002

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2002

XLVI/363/02

5 lipca 2002

w sprawie skargi na działalność burmistrza

XLVI/364/02

5 lipca 2002

w sprawie skargi stowarzyszenia Handlu, Rzemiosła i Usług na pracę burmistrza

XLVI/365/02

5 lipca 2002

w sprawie skargi na działalność burmistrza

XLVI/366/02

5 lipca 2002

w sprawie skargi na działalność burmistrza

XLVII/367/02

6 września 2002

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2002

XLVII/368/02

6 września 2002

w sprawiew prowadzenia zmiany do uchwały budżetowej na 2002

XLVII/369/02

6 września 2002

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Bystrzyca Kłodzka

XLVII/370/02

6 września 2002

w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

XLVIII/371/02

25 września 2002

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2002

XLVIII/372/02

25 września 2002

w sprawie dodatku specjalnego dla burmistrza

XLIX/373/02

10 października 2002

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2002

XLIX/374/02

10 października 2002

w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków, za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

XLIX/375/02

10 października 2002

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka

I/1/02

19 listopada 2002

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej

I/2/02

19 listopada 2002

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

I/3/2002

19 listopada 2002

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

I/4/02

19 listopada 2002

w sprawie powołania Komisji Statutowej

II/5/02

27 listopada 2002

w sprawie obsadzenia mandatu radnego

II/6/02

27 listopada 2002

w sprawie statutu Gminy Bystrzyca Kłodzka

II/7/02

27 listopada2002

w sprawie wyboru członków komisji stałych Rady Miejskiej

II/8/02

27 listopada 2002

w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza

III/9/02

5 grudnia 2002

w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych

III/10/02

5 grudnia 2002

w sprawie podatku od nieruchomości

III/11/02

5 grudnia 2002

w sprawie podatku od posiadania psów

III/12/02

5 grudnia 2002

w sprawie podatku od środków transportowych

III/13/02

5 grudnia 2002

w sprawie opłat administracyjnych za czynności urzędowe

III/14/02

5 grudnia 2002

w sprawie opłaty miejscowej

III/15/02

5 grudnia 2002

w sprawie opłaty targowej

III/16/02

5 grudnia 2002

w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

III/17/02

5 grudnia 2002

w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego

III/18/02

5 grudnia 2002

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości obowiązującego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka

III/19/02

5 grudnia 2002

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego obowiązującego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka

 

III/20/02

 

5 grudnia 2002

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji oraz informacji w sprawie podatku leśnego obowiązujących na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka

 

III/21/02

 

 

5 grudnia 2002

 

w sprawie opinii dotyczącej projektów uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Kamieńcu Ząbkowickim i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego w Ziębicach

III/22/02

5 grudnia 2002

w sprawie odwołania sekretarza gminy

III/23/02

5 grudnia 2002

w sprawie powołania sekretarza gminy

IV/24/02

23 grudnia 2002

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

IV/25/02

23 grudnia 2002

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2002

IV/26/2002

23 grudnia 2002

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2002 zwiększającej deficyt budżetowy

IV/27/2002

23 grudnia 2002

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań bieżących gminy w 2002

IV/28/02

23 grudnia 2002

w sprawie zmian uchwał Rady Miasta i Gminy oraz Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

IV/29/02

23 grudnia 2002

w sprawie zmian uchwał Rady Miasta i Gminy oraz Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

IV/30/02

23 grudnia 2002

w sprawie trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego

od użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

IV/31/02

23 grudnia 2002

w sprawie opłat za wodę i ścieki

IV/32/2002

23 grudnia 2002

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

V/33/02

30 grudnia 2002

w sprawie obsadzenia mandatu radnego

V/34/02

30 grudnia 2002

w sprawie obsadzenia mandatu radnego

V/35/2002

30 grudnia 2002

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2002

V/36/02

30 grudnia 2002

w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw i osiedli na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały 2002 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:31.05.2018 13:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:21.06.2018 14:46