Nr uchwały

Data podjęcia

 

VI/37/03

20 stycznia 2003

w sprawie opinii na temat budowy zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Bystrzyca

VI/38/03

 

20 stycznia 2003

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej – działka nr 138

VI/39/03

20 stycznia 2003

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Gorzanów – gmina Bystrzyca Kłodzka

VI/40/03

 

20 stycznia 2003

w sprawie gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz preliminarza wydatków

VI/41/03

20 stycznia 2003

w sprawie powierzenia uprawnień w zakresie ustalania cen i opłat za usługi komunalne.

VI/42/03

 

20 stycznia 2003

w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mianowanych pracowników samorządowych

VI/43/03

20 stycznia 2003

w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej

VII/44/03

31 stycznia 2003

w sprawie budżetu gminy na rok 2003

VII/45/03

31 stycznia 2003

w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy

VII/46/03

31 stycznia 2003

w sprawie dodatku specjalnego dla burmistrza

VIII/47/03

26 lutego 2003

w sprawie wyboru członków komisji stałych Rady Miejskiej

VIII/48/03

26 lutego 2003

w sprawie powołania komisji inwentaryzacji mienia komunalnego

VIII/49/03

26 lutego 2003

w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego

VIII/50/03

26 lutego 2003

w sprawie uchwalenia wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Bystrzyca Kłodzka

VIII/51/03

26 lutego 2003

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej

VIII/52/03

26 lutego 2003

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej

VIII/53/03

26 lutego 2003

w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Międzygórzu

VIII/54/03

26 lutego 2003

w sprawie opłat za wodę i ścieki

VIII/55/03

26 lutego 2003

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2003

VIII/56/03

26 lutego 2003

w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

IX/57/03

 

12 marca 2003

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

IX/58/03

 

12 marca 2003

 

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

IX/59/03

12 marca 2003

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Nowy Waliszów

IX/60/03

12 marca 2003

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności pracodawcy samorządowego w stosunku do Burmistrza

X/61/03

 

11 kwietnia 2003

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Długopole Dolne

X/62/03

11 kwietnia 2003

w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

X/63/03

 

11 kwietnia 2003

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

X/64/03

11 kwietnia 2003

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej

XI/65/03

30 kwietnia 2003

w sprawie prowadzenia niektórych zadań w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o paszportach

XI/66/03

30 kwietnia 2003

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej za rok 2002.

XII/67/03

23 maja 2003

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszaru położonego we wsi Wilkanów

XII/68/03

23 maja 2003

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Nowy Waliszów

XII/69/03

 

23 maja 2003

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka punktów sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

XII/70/03

23 maja 2003

w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Gmin Śnieżnickich

XIII/71/03

 

6 czerwca 2003

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz preliminarza wydatków

XIII/72/03

6 czerwca 2003

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003

XIII/73/03

6 czerwca 2003

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (drogi dojazdowej)

XIII/74/03

6 czerwca 2003

w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników

XIII/75/03

6 czerwca 2003

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej

XIV/76/03

27 czerwca 2003

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003

XIV/77/03

 

27 czerwca 2003

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy w 2003

XIV/78/03

 

27 czerwca 2003

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie budowy wodociągu wiejskiego w Długopolu Dolnym

XIV/79/03

27 czerwca 2003

w sprawie udzielania pożyczek i poręczeń z budżetu gminy

XIV/80/03

27 czerwca 2003

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Biała Woda w rejonie przełęczy Puchaczówka

XIV/81/03

27 czerwca 2003

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

XIV/82/03

27 czerwca 2003

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (drogi dojazdowej)

XIV/83/03

 

27 czerwca 2003

 

w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

XIV/84/03

 

27 czerwca 2003

w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej

XIV/85/03

27 czerwca 2003

w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej

XIV/86/03

27 czerwca 2003

w sprawie skargi

XIV/87/03

27 czerwca 2003

w sprawie skargi

XIV/88/03

27 czerwca 2003

w sprawie skargi

XIV/89/03

27 czerwca 2003

w sprawie skargi

XIV/90/03

27 czerwca 2003

 

w sprawie przyjęcia Statutu Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim.

XV/91/03

25 lipca 2003

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Jednostki Administracji Oświatowej w Bystrzycy Kłodzkiej

XV/92/03

25 lipca 2003

w sprawie zmiany statutu Gminy Bystrzyca Kłodzka

XV/93/03

25 lipca 2003

w sprawie skargi

XV/94/03

25 lipca 2003

w sprawie skargi

XVI/95/03

23 września 2003

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003

XVI/96/03

23 września 2003

 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Wilkanów

XVI/97/03

23 września 2003

w sprawie utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej

XVI/98/03

23 września 2003

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

XVI/99/03

 

23 września 2003

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

XVI/100/03

 

23 września 2003

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej

XVI/101/03

 

23 września 2003

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej

XVI/102/03

23 września 2003

w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Jednostki Administracji Oświatowej w Bystrzycy Kłodzkiej

XVI/103/03

23 września 2003

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielania pożyczek i poręczeń z budżetu gminy

XVI/104/03

23 września 2003

w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej

XVII/105/03

24 października 2003

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003

XVII/106/03

24 października 2003

w sprawie utworzenia środków specjalnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej.

XVII/107/03

24 października 2003

w sprawie wyboru ławników do Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Kłodzku

XVII/108/03

24 października 2003

w sprawie wyboru ławników do Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Kłodzku

XVII/109/03

24 października 2003

w sprawie wyboru ławników do Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Kłodzku

XVII/110/03

24 października 2003

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej.

XVII/111/03

 

24 października 2003

w sprawie ustalenia wartości punktu oraz wynagrodzenia minimalnego pracowników Zarządu Budynków Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej

XVII/112/03

24 października 2003

w sprawie ustalenia wartości punktu oraz wynagrodzenia minimalnego pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

XVII/113/03

24 października 2003

w sprawie ustalenia wartości punktu oraz wynagrodzenia minimalnego pracowników Bystrzyckiego Centrum Kultury Fizycznej w Bystrzycy Kłodzkiej

XVII/114/03

24 października 2003

w sprawie zasad używania herbu Gminy Bystrzyca Kłodzka

XVII/115/03

 

24 października 2003

w sprawie ustalenia zasad i wysokości przyznawania diet dla radnych Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

XVIII/116/03

5 grudnia 2003

w sprawie podatku od nieruchomości

XVIII/117/03

5 grudnia 2003

w sprawie podatku od posiadania psów

XVIII/118/03

5 grudnia 2003

w sprawie podatku od środków transportowych

XVIII/119/03

5 grudnia 2003

w sprawie opłat administracyjnych za czynności urzędowe

XVIII/120/03

5 grudnia 2003

w sprawie opłaty miejscowej

XVIII/121/03

5 grudnia 2003

w sprawie opłaty targowej

XVIII/122/03

5 grudnia 2003

w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

XVIII/123/03

5 grudnia 2003

w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego

XVIII/124/03

5 grudnia 2003

w sprawie trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego od użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

XVIII/125/03

5 grudnia 2003

w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

XVIII/126/03

5 grudnia 2003

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej świadczeń pomocy społecznej

XVIII/127/03

5 grudnia 2003

w sprawie utworzenia środków specjalnych w Szkole Podstawowej w Długopolu Dolnym.

XVIII/128/03

5 grudnia 2003

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym w mieście Bystrzycy kłodzkiej

XVIII/129/03

 

5 grudnia 2003

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym w miejscowości Międzygórze

XVIII/130/03

 

5 grudnia 2003

w sprawie ustalenia wartości punktu oraz wynagrodzenia minimalnego pracowników obsługi w Gimnazjum Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej

XVIII/131/03

 

5 grudnia 2003

w sprawie ustalenia wartości punktu oraz wynagrodzenia minimalnego pracowników obsługi w Gimnazjum Nr 2 w Wilkanowie

XVIII/132/03

 

5 grudnia 2003

w sprawie ustalenia wartości punktu oraz wynagrodzenia minimalnego pracowników obsługi w Gimnazjum dla Dorosłych w Bystrzycy Kłodzkiej

XVIII/133/03

 

5 grudnia 2003

w sprawie ustalenia wartości punktu oraz wynagrodzenia minimalnego pracowników obsługi w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej

XVIII/134/03

5 grudnia 2003

w sprawie ustalenia wartości punktu oraz wynagrodzenia minimalnego pracowników obsługi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej

XVIII/135/03

 

5 grudnia 2003

w sprawie ustalenia wartości punktu oraz wynagrodzenia minimalnego pracowników obsługi w Szkole Podstawowej w Długopolu Dolnym

XVIII/136/03

 

5 grudnia 2003

w sprawie ustalenia wartości punktu oraz wynagrodzenia minimalnego pracowników obsługi w Szkole Podstawowej w Gorzanowie

XVIII/137/03

 

5 grudnia 2003

w sprawie ustalenia wartości punktu oraz wynagrodzenia minimalnego pracowników obsługi w Szkole Podstawowej w Pławnicy

XVIII/138/03

5 grudnia 2003

w sprawie ustalenia wartości punktu oraz wynagrodzenia minimalnego pracowników obsługi w Szkole Podstawowej w Starej Łomnicy

XVIII/139/03

5 grudnia 2003

w sprawie ustalenia wartości punktu oraz wynagrodzenia minimalnego pracowników obsługi w Szkole Podstawowej w Starym Waliszowie

XVIII/140/03

 

5 grudnia 2003

w sprawie ustalenia wartości punktu oraz wynagrodzenia minimalnego pracowników obsługi w Szkole Podstawowej w Wilkanowie

XVIII/141/03

 

5 grudnia 2003

w sprawie ustalenia wartości punktu oraz wynagrodzenia minimalnego pracowników obsługi w Przedszkolu Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej

XVIII/142/03

 

5 grudnia 2003

w sprawie ustalenia wartości punktu oraz wynagrodzenia minimalnego pracowników obsługi w Przedszkolu Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej

XIX/143/03

22 grudnia 2003

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003

XIX/144/03

22 grudnia 2003

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od środków transportowych

XIX/145/03

 

22 grudnia 2003

 

w sprawie gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz preliminarza wydatków

XIX/146/03

22 grudnia 2003

 

w sprawie przystąpienia gminy Bystrzyca Kłodzka w charakterze członka wspierającego do Stowarzyszenia „Wybrani w Górach”

XIX/147/03

22 grudnia 2003

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu oddawania w najem lokali użytkowych stanowiących własność komunalną Gminy Bystrzyca Kłodzka

XX/148/03

30 grudnia 2003

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003

XX/149/03

30 grudnia 2003

w sprawie budżetu gminy na rok 2004.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały 2003 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:31.05.2018 17:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:21.06.2018 14:27