Nr uchwały

Data podjęcia

 

XXXV/231/05

6 stycznia 2005

w sprawie budżetu gminy na rok 2005

XXXVI/232/05

27 stycznia 2005

o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2004- 2013

XXXVI/233/05

27 stycznia 2005

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadania w Powiecie Kłodzkiem oraz zmian w uchwale Nr XXX/197/04 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 10 września 2004 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim i zmiany tej uchwały

XXXVI/234/05

27 stycznia 2005

w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005

XXXVI/235/05

27 stycznia 2005

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w Sołectwie Nowa Bystrzyca

XXXVI/236/05

27 stycznia 2005

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

XXXVI/237/05

27 stycznia 2005

w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka

XXXVI/238/05

27 stycznia 2005

w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2005

XXXVI/239/05

27 stycznia 2005

w sprawie przyjęcia do realizacji w 2005 zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej

i sportu

XXXVI/240/05

27 stycznia 2005

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

XXXVIII/241/05

28 lutego 2005

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2005

XXXVIII/242/05

28 lutego 2005

w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Biała Woda

XXXVIII/243/05

28 lutego 2005

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka we wsi Lasówka

XXXVIII/244/05

28 lutego 2005

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka w części dotyczącej wsi Biała Woda, obejmuje teren w granicach działek ewidencyjnych nr 58/11 i 58/12

XXXVIII/245/05

28 lutego 2005

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

XXXVIII/246/05

28 lutego 2005

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2005

XXXVIII/247/05

28 lutego 2005

w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

XXXVIII/248/05

28 lutego 2005

w sprawie zasad gospodarowania odpisem na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

XXXVIII/249/05

28 lutego 2005

w sprawie zmiany granicy administracyjnej miasta Bystrzyca Kłodzka

XXXVIII/250/05

28 lutego 2005

w sprawie powołania komisji statutowej

XXXIX/251/05

21 marca 2005

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2005

XXXIX/252/05

21 marca 2005

w sprawie budżetu gminy na rok 2005

XXXIX/253/05

21 marca 2005

w sprawie świadczeń pomocy społecznej

XXXIX/254/05

21 marca 2005

w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka

XXXIX/255/05

21 marca 2005

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Wójtowice

XXXIX/256/05

21 marca 2005

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Młoty

XXXIX/257/05

21 marca 2005

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Idzików

XXXIX/258/05

21 marca 2005

o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do zadania pod nazwą „budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska”

XL/259/05

25 kwietnia 2005

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej za rok 2004

XLI/260/05

13 maja 2005

w sprawie przyjęcia Strategii Integracji Społecznej dla Bystrzycy Kłodzkiej gminy miejsko-wiejskiej na lata 2005- 2020

XLI/261/05

13 maja 2005

w sprawie programu Ochrona Środowiska Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka

XLI/262/05

13 maja 2005

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

XLII/263/05

25 maja 2005

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2005 rok oraz zmiany w planie budżetu

XLII/264/05

25 maja 2005

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy w 2005

XLII/265/05

25 maja 2005

w sprawie statut Sołectwa Bystrzyca Kłodzka

XLII/266/05

25 maja 2005

w sprawie statut Sołectwa Długopole Dolne

XLII/267/05

25 maja 2005

w sprawie statut Sołectwa Długopole Zdrój

XLII/268/05

25 maja 2005

w sprawie statut Sołectwa Gorzanów

XLII/269/05

25 maja 2005

w sprawie statut Sołectwa Idzików

XLII/270/05

25 maja 2005

w sprawie statut Sołectwa Kamienna

XLII/271/05

25 maja 2005

w sprawie statut Sołectwa Lasówka

XLII/272/05

25 maja 2005

w sprawie statut Sołectwa Marianówka

XLII/273/05

25 maja 2005

w sprawie statut Sołectwa Mielnik

XLII/274/05

25 maja 2005

w sprawie statut Sołectwa Międzygórze

XLII/275/05

25 maja 2005

w sprawie statut Sołectwa Młoty

XLII/276/05

25 maja 2005

w sprawie statut Sołectwa Mostowice

XLII/277/05

25 maja 2005

w sprawie statut Sołectwa Nowa Bystrzyca

XLII/278/05

25 maja 2005

w sprawie statut Sołectwa Nowa Łomnica

XLII/279/05

25 maja 2005

w sprawie statut Sołectwa Nowy Waliszów

XLII/280/05

25 maja 2005

w sprawie statut Sołectwa Piotrowice

XLII/281/05

25 maja 2005

w sprawie statut Sołectwa Pławnica

XLII/282/05

25 maja 2005

w sprawie statut Sołectwa Ponikwa

XLII/283/05

25 maja 2005

w sprawie statut Sołectwa Poręba

XLII/284/05

25 maja 2005

w sprawie statut Sołectwa Spalona

XLII/285/05

25 maja 2005

w sprawie statut Sołectwa Stara Bystrzyca

XLII/286/05

25 maja 2005

w sprawie statut Sołectwa Stara Łomnica

XLII/287/05

25 maja 2005

w sprawie statut Sołectwa Starkówek

XLII/288/05

25 maja 2005

w sprawie statut Sołectwa Stary Waliszów

XLII/289/05

25 maja 2005

w sprawie statut Sołectwa Szklarka

XLII/290/05

25 maja 2005

w sprawie statut Sołectwa Topolice

XLII/291/05

25 maja 2005

w sprawie statut Sołectwa Wilkanów

XLII/292/05

25 maja 2005

w sprawie statut Sołectwa Wójtowice

XLII/293/05

25 maja 2005

w sprawie statut Sołectwa Wyszki

XLII/294/05

25 maja 2005

w sprawie statut Sołectwa Zabłocie

XLII/295/05

25 maja 2005

w sprawie statut Sołectwa Zalesie

XLII/296/05

25 maja 2005

w sprawie ordynacji wyborczej do organów sołectw i osiedli

XLII/297/05

25 maja 2005

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Mielnik

XLII/298/05

25 maja 2005

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w Sołectwie Idzików

XLII/299/05

25 maja 2005

w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy

XLII/300/05

17 czerwca 2005

o zmianie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2005 oraz zmian w planie budżetu

XLII/301/05

17 czerwca 2005

o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy w 2005

XLII/302/05

17 czerwca 2005

o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2004 – 2013

XLIV/303/05

1 lipca 2005

o zmianie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2005 rok oraz zmian w planie budżetu

XLIV/304/05

1 lipca 2005

w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

XLIV/305/05

1 lipca 2005

w sprawie planu Gospodarki Odpadami dla Gmin Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim

XLIV/306/05

1 lipca 2005

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej

XLIV/307/05

1 lipca 2005

o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy w 2005

XLV/308/05

20 lipca 2005

o zmianie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

XLV/309/05

20 lipca 2005

o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy w 2005

XLVI/310/05

11 sierpnia 2005

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

XLVI/311/05

11 sierpnia 2005

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża marmuru „Romanowo Waliszów Południe” we wsi Nowy Waliszów

XLVI/312/05

11 sierpnia 2005

w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej

XLVII/313/05

9 września 2005

w sprawie przyjęcia kierunków zmian organizacyjnych w gminnym systemie oświaty

XLVII/314/05

9 września 2005

o zmianie uchwały w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka

XLVII/315/05

9 września 2005

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości (dogi gminnej) położonej we wsi Stara Bystrzyca

XLVII/316/05

9 września 2005

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości (drogi gminnej) położonej we wsi Zalesie

XLVII/317/05

9 września 2005

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości (drobi gminnej) położonej we wsi Mostowice

XLVII/318/05

9 września 2005

w sprawie przyjęcia zasad finansowania z budżetu gminy wydatków na opiekę nad zabytkami

XLVII/319/05

9 września 2005

o zmianie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

XLVII/320/05

9 września 2005

w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki z budżetu państwa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej

XLVII/321/05

9 września 2005

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej

XLVII/322/05

9 września 2005

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

XLVIII/323/05

21 października 2005

w sprawie obsadzenia mandatu radnego

XLVIII/324/05

21 października 2005

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka w części dotyczącej wsi Lasówka

XLVIII/325/05

21 października 2005

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka w części dotyczącej wsi Długopole Dolne

XLVIII/326/05

21 października 2005

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości (dróg gminnych) położonych w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum

XLVIII/327/05

21 października 2005

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości (drogi gminnej) położonej w Długopolu Zdroju

XLVIII/328/05

21 października 2005

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości (drogi gminnej) położonej w Nowej Łomnicy

XLVIII/329/05

21 października 2005

w sprawie przyjęcia zmian w statucie Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku

XLVIII/330/05

21 października 2005

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w Sołectwie Lasówka

XLVIII/331/05

21 października 2005

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Nowa Bystrzyca

XLIX/332/05

10 listopada 2005

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

XLIX/333/05

10 listopada 2005

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Spalona i części wsi Nowa Bystrzyca

XLIX/334/05

10 listopada 2005

w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej

L/335/05

25 listopada 2005

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

L/336/05

25 listopada 2005

w sprawie podatku od nieruchomości

L/337/05

25 listopada 2005

w sprawie podatku od posiadania psów

L/338/05

25 listopada 2005

w sprawie podatku od środków transportowych

L/339/05

25 listopada 2005

w sprawie opłat administracyjnych za czynności urzędowe

L/340/05

25 listopada 2005

w sprawie opłat miejscowej i uzdrowiskowej

L/341/05

25 listopada 2005

w sprawie opłaty targowej

L/342/05

25 listopada 2005

w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego

L/343/05

25 listopada 2005

w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

L/344/05

25 listopada 2005

w sprawie trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego od użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

L/345/05

25 listopada 2005

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

L/346/05

25 listopada 2005

w sprawie gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006

LI/347/05

19 grudnia 2005

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

LI/348/05

19 grudnia 2005

o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2006 r. Nr 44, poz. 694)

LI/349/05

19 grudnia 2005

w sprawie skargi

LI/350/05

19 grudnia 2005

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

LI/351/05

19 grudnia 2005

w sprawie budżetu gminy na rok 2006

LII/352/05

30 grudnia 2005

o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy w 2005

LII/353/05

30 grudnia 2005

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

LII/354/05

30 grudnia 2005

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz nadania im numerów

LII/355/05

30 grudnia 2005

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2006

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:02.06.2018 15:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:19.06.2018 19:19