Nr uchwały

Data podjęcia

 

LIII/356/06

27 stycznia 2006

o zmianie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2006

LIII/357/06

27 stycznia 2006

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej

LIII/358/06

27 stycznia 2006

o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

LIII/359/06

27 stycznia 2006

w sprawie statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

LIII/360/06

27 stycznia 2006

w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Lasówka

LIII/361/06

27 stycznia 2006

w sprawie regulaminu korzystania ze skwerów miejskich

LIII/362/06

27 stycznia 2006

w sprawie regulaminu placu zabaw

LIII/363/06

27 stycznia 2006

w sprawie regulaminu korzystania z parku w Długopolu Zdroju

LIII/364/06

27 stycznia 2006

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Międzygórze

LIII/365/06

27 stycznia 2006

w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskie na rok 2006

LIV/366/06

17 lutego 2006

w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej

LIV/367/06

17 lutego 2006

o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania odpisem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

LIV/368/06

17 lutego 2006

w sprawie zmian w statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej

LIV/369/06

17 lutego 2006

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Wilkanów

LIV/370/06

17 lutego 2006

w sprawie statut zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej

LIV/371/06

17 lutego 2006

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

LIV/372/06

17 lutego 2006

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2006

LV/373/06

28 lutego 2006

w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej

LV/374/06

28 lutego 2006

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

LVI/375/06

27 marca 2006

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

LVI/376/06

27 marca 2006

w sprawie wniosku o zmianę urzędowej nazwy miejscowości

LVI/377/06

27 marca 2006

o ustawieniu tymczasowego statutu uzdrowiska

LVI/378/06

27 marca 2006

w sprawie szczegółowych obowiązków utrzymujących zwierzęta domowe

LVI/379/06

27 marca 2006

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ulicy Strażackiej

LVI/380/06

27 marca 2006

w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Lasówka

LVII/381/06

10 kwietnia 2006

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

LVII/382/06

10 kwietnia 2006

w sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego położonego we wsi Biała Woda

LVII/383/06

10 kwietnia 2006

w sprawie likwidacji Przedszkola nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej

LVII/384/06

10 kwietnia 2006

o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

LVII/385/06

10 kwietnia 2006

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

LVII/386/06

28kwietnia 2006

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

LVII/387/06

28 kwietnia 2006

o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do Rady Miejskiej

LVII/388/06

28 kwietnia 2006

o zmianie uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2006

LIX/389/06

24 maja 2006

o zmianie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2006 rok oraz zmian w planie budżetu

LIX/390/06

24 maja 2006

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu i zaplanowanych rozchodów budżetu gminy w 2006 roku

LIX/391/06

24 maja 2006

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2006

LIX/392/06

24 maja 2006

o zmianie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka

LIX/393/06

24 maja 2006

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bystrzyca Kłodzka (Marianówka)

LIX/394/06

24 maja 2006

w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej

LX/395/06

2 czerwca 2006

w sprawie programu współpracy z Gminą Kaźmierz na rok 2006

LXI/396/06

12 czerwca 2006

w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Bystrzycy Kłodzkiej

LXI/397/06

12 czerwca 2006

w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Bystrzycy Kłodzkiej

LXI/398/06

12 czerwca 2006

w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Bystrzycy Kłodzkiej

LXII/399/06

30 czerwca 2006

w sprawie zmian w statucie gminy Bystrzyca Kłodzka

LXII/400/06

30 czerwca 2006

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

LXII/401/06

30 czerwca 2006

w sprawie statutu Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

LXII/402/06

30 czerwca 2006

w sprawie zasad dokonywania oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych mianowanych

LXII/403/06

30 czerwca 2006

w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy oraz jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

LXIII/404/06

6 lipca 2006

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej

LXIII/405/06

6 lipca 2006

o zmianie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

LXIII/406/06

6 lipca 2006

o zmianie statutu Bystrzyckiego Centrum Kultury Fizycznej w Bystrzycy Kłodzkiej

LXIII/407/06

6 lipca 2006

o zmianie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2006 oraz zmian w planie budżetu

LXIV/408/06

4 sierpnia 2006

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

LXIV/409/06

4 sierpnia 2006

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny

LXV/410/06

23 sierpnia 2006

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

LXVI/411/06

8 września 2006

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej

LXVI/412/06

8 września 2006

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Długopole Zdrój

LXVII/413/06

29 września 2006

o zmianie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2006 rok oraz zmian w planie budżetu

LXVII/414/06

 

29 września 2006

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bystrzyca Kłodzka (ul. Mickiewicza)

LXVII/415/06

 

29 września 2006

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bystrzyca Kłodzka (Gorzanów)

LXVII/416/06

29 września 2006

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bystrzyca Kłodzka na 2007 – 2013

LXVII/417/06

29 września 2006

w sprawie przystąpienia Gminy Bystrzyca Kłodzka do sieci LIEDRA

LXVII/418/06

29 września 2006

w sprawie odwołania skarbnika gminy

LXVIII/419/06

25 października 2006

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

LXVIII/420/06

 

25 października 2006

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej

LXVIII/421/06

25 października 2006

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

LXVIII/422/06

 

25 października 2006

w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmiany określenia rodzajowego miejscowości Góra Igliczna

LXVIII/423/06

25 października 2006

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Wilkanów

I/1/06

27 listopada 2006

o wyborze przewodniczącego Rady Miejskiej

I/2/06

27 listopada 2006

o wyborze wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

I/3/06

27 listopada 2006

o wygaśnięciu mandatu radnego

II/4/06

4 grudnia 2006

w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej

II/5/06

4 grudnia 2006

w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej

II/6/06

4 grudnia 2006

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

II/7/06

4 grudnia 2006

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (

II/8/06

4 grudnia 2006

w sprawie opłaty miejscowej

II/9/06

4 grudnia 2006

w sprawie opłaty uzdrowiskowej

II/10/06

4 grudnia 2006

w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 rok

II/11/06

4 grudnia 2006

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

III/12/06

15 grudnia 2006

w sprawie obsadzenia mandatu radnego

III/13/06

15 grudnia 2006

w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

III/14/06

15 grudnia 2006

w sprawie upoważnienia burmistrza do zaciągania zobowiązań finansowych przekraczających rok budżetowy

III/15/06

15 grudnia 2006

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

III/16/06

15 grudnia 2006

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza

III/17/06

15 grudnia 2006

w sprawie gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007

III/18/06

15 grudnia 2006

w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw i osiedli

III/19/06

15 grudnia 2006

o zmianie uchwały w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej

III/20/06

15 grudnia 2006

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości obowiązującego na terenie gminy

IV/21/06

29 grudnia 2006

w sprawie powołania skarbnika gminy

IV/22/06

29 grudnia 2006

o zmianie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2006 rok oraz zmian w planie budżetu

IV/23/06

29 grudnia 2006

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2006

IV/24/06

29 grudnia 2006

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2007

IV/25/06

29 grudnia 2006

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Bystrzyca Kłodzka do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku

IV/26/06

29 grudnia 2006

o zmianie statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały 2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:02.06.2018 15:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:19.06.2018 19:14