Nr uchwały

Data podjęcia

 

V/27/07

26 stycznia 2007

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

V/28/07

26 stycznia 2007

w sprawie budżetu gminy na rok 2007

V/29/07

26 stycznia 2007

w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych gminy

V/30/07

26 stycznia 2007

w sprawie określenia wysokości dotacji dla Gminnego Centrum Integracji Społecznej w roku 2007

V/31/07

26 stycznia 2007

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zaplanowanych rozchodów budżetu Gminy w 2007 roku

V/32/07

26 stycznia 2007

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka w części dotyczącej wsi Marianówka

V/33/07

26 stycznia 2007

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły podstawowej we wsi Wilkanów

V/34/07

26 stycznia 2007

w sprawie rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 r.

V/35/07

26 stycznia 2007

w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

V/36/07

26 stycznia 2007

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości (rowu) położonego we wsi Mostowice

V/37/07

26 stycznia 2007

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Wilkanów

V/38/07

26 stycznia 2007

w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych do orzekania w sprawach dyscyplinarnych pracowników samorządowych

V/39/07

26 stycznia 2007

w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2007

V/40/07

26 stycznia 2007

w sprawie odwołania sekretarza gminy

V/41/07

26 stycznia 2007

w sprawie powołania sekretarza gminy

VI/42/07

28 lutego 2007

w sprawie obsadzeniu mandatu radnego

VI/43/07

28 lutego 2007

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2007 r.

VI/44/07

28 lutego 2007

o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007

VI/45/07

28 lutego 2007

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Długopole Dolne

VI/46/07

28 lutego 2007

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2007

VI/47/07

28 lutego 2007

o zmianie uchwały w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej

VII/48/07

16 marca 2007

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

VII/49/07

16 marca 2007

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

VII/50/07

16 marca 2007

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej

VII/51/07

16 marca 2007

w sprawie zmiany określenia rodzajowego przysiółka wsi Wilkanów

VII/52/07

16 marca 2007

w sprawie protestu wyborczego mieszkańców sołectwa Stara Bystrzyca

VII/53/07

16 marca 2007

w sprawie protestu wyborczego mieszkańców sołectwa Bystrzyca Kłodzka

VIII/54/07

2 kwietnia 2007

w sprawie obsadzenia mandatu radnego

VIII/55/07

2 kwietnia 2007

w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej

VIII/56/07

2 kwietnia 2007

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka (Szczawina)

VIII/57/07

2 kwietnia 2007

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Lasówka (działka nr 20/10)

VIII/58/07

2 kwietnia 2007

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Lasówka (działki nr 68, 70/1 – 70/9, 95)

VIII/59/07

2 kwietnia 2007

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka

VIII/60/07

2 kwietnia 2007

w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

IX/61/07

27 kwietnia 2007

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej za rok 2006

IX/62/07

27 kwietnia 2007

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

IX/63/07

27 kwietnia 2007

w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”

IX/64/07

27 kwietnia 2007

w sprawie protestu wyborczego mieszkańców sołectwa Zalesie

IX/65/07

27 kwietnia 2007

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bystrzyca Kłodzka w obrębie wsi Biała Woda

IX/66/07

27 kwietnia 2007

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka w obrębie wsi Gorzanów

IX/67/07

27 kwietnia 2007

w sprawie przystąpienia do opracowania „Planu urządzeniowo - rolnego Gminy Bystrzyca Kłodzka”

IX/68/07

27 kwietnia 2007

w sprawie przystąpienia do działania o nazwie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”

IX/69/07

27 kwietnia 2007

w sprawie wypowiedzenia zmieniającego warunki płacy radnej

IX/70/07

27 kwietnia 2007

w sprawie skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej

IX/71/07

27 kwietnia 2007

o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2004 – 2013

X/72/07

1 czerwca 2007

w sprawie sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka

X/73/07

1 czerwca 2007

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka (Starkówek)

X/74/07

1 czerwca 2007

w sprawie określenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania nauczycielom w 2007 r.

X/75/07

1 czerwca 2007

w sprawie przekazania Powiatowi Kłodzkiemu zadań w zakresie prowadzenia Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bystrzycy Kłodzkiej

X/76/07

1 czerwca 2007

w sprawie zmian w statucie gminy Bystrzyca Kłodzka

X/77/07

1 czerwca 2007

o zmianie regulaminu Komisji Budżetu i Finansów

X/78/07

1 czerwca 2007

o zmianie regulaminu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

X/79/07

1 czerwca 2007

o zmianie regulaminu Komisji Rewizyjnej

X/80/07

1 czerwca 2007

o zmianie regulaminu Komisji Rolnictwa i Zagospodarowania Terenów Wiejskich

X/81/07

1 czerwca 2007

o zmianie regulaminu Komisji do Spraw Społecznych

XI/82/07

23 czerwca 2007

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

XI/83/07

23 czerwca 2007

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bystrzyca Kłodzka

XI/84/07

23 czerwca 2007

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Mostowice

XI/85/07

23 czerwca 2007

o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości (drogi gminnej) położonej w Nowej Łomnicy

XI/86/07

23 czerwca 2007

o ustanowieniu medalu „Zasłużony dla Bystrzycy Kłodzkiej” i przyjęcia regulaminu jego nadawania

XII/87/07

6 lipca 2007

w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Bystrzycy Kłodzkiej

XII/88/07

6 lipca 2007

w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Bystrzycy Kłodzkiej

XIII/89/07

27 lipca 2007

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

XIII/90/07

 

27 lipca 2007

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bystrzyca Kłodzka we wsi Piotrowice

XIII/91/07

 

27 lipca 2007

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka

XIII/92/07

27 lipca 2007

w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników

XIII/93/07

 

27 lipca 2007

 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie Miasta Bystrzycy Kłodzkiej w obrębie Niedźwiedna podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”

XIII/94/07

 

27 lipca 2007

 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie miasta Bystrzycy Kłodzkiej w obrębie Centrum podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”

XIII/95/07

 

27 lipca 2007

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Biała Woda

XIII/96/07

27 lipca 2007

o przyjęciu rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

XIII/97/07

27 lipca 2007

o wyborze wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

XIV/98/07

30 sierpnia 2007

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

XIV/99/07

30 sierpnia 2007

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej za rok 2006

XIV/100/07

30 sierpnia 2007

w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości (drogi gminnej) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, obręb Centrum

XIV/101/07

30 sierpnia 2007

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bystrzyca Kłodzka w obrębie sześciu wsi Gminy Bystrzyca Kłodzka

XIV/102/07

30 sierpnia 2007

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka we wsi Paszków

XIV/103/07

30 sierpnia 2007

w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

XIV/104/07

30 sierpnia 2007

w sprawie dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

XIV/105/07

30 sierpnia 2007

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w ramach pomocy de minimis

XIV/106/07

30 sierpnia 2007

w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej

XIV/107/07

30 sierpnia 2007

w sprawie zasad i wysokości przyznawania diet dla radnych Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

XV/108/07

13 września 2007

w sprawie podpisania umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Gminą Massa Martana (Włochy), a Gminą Bystrzyca Kłodzka

XV/109/07

13 września 2007

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

XV/110/07

13 września 2007

w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

XV/111/07

13 września 2007

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

XVI/112/07

28 września 2007

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

XVI/113/07

28 września 2007

w sprawie wyboru ławników do Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Kłodzku

XVI/114/07

28 września 2007

w sprawie ławników do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Kłodzku

XVI/115/07

28 września 2007

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 190

XVI/116/07

28 września 2007

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na dz. nr 413 we wsi Gorzanów

XVI/117/07

28 września 2007

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ulicy Strażackiej

XVI/118/07

28 września 2007

w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej

XVI/119/07

28 września 2007

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bystrzyca Kłodzka

XVI/120/07

28 września 2007

w sprawie zgody na przekazanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości dla Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku

XVI/121/07

28 września 2007

w sprawie skargi

XVI/122/07

28 września 2007

w sprawie skargi

XVII/123/07

13 października 2007

w sprawie kontynuacji współpracy partnerskiej z Gminą Kaźmierz

XVIII/124/07

16 listopada 2007

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

XVIII/125/07

16 listopada 2007

w sprawie upoważnienia Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej do zaciągania zobowiązań finansowych przekraczających rok budżetowy

XVIII/126/07

16 listopada 2007

w sprawie Planu Kadencyjnego na lata 2006 – 2010

XVIII/127/07

16 listopada 2007

w sprawie podatku od nieruchomości

XVIII/128/07

16 listopada 2007

w sprawie podatku od środków transportowych

XVIII/129/07

16 listopada 2007

w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

XVIII/130/07

16 listopada 2007

w sprawie opłaty targowej

XVIII/131/07

16 listopada 2007

w sprawie opłaty miejscowej

XVIII/132/07

16 listopada 2007

w sprawie opłaty uzdrowiskowej

XVIII/133/07

16 listopada 2007

w sprawie opłaty od posiadania psów

XVIII/134/07

16 listopada 2007

    1. w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej 

XVIII/135/07

16 listopada 2007

w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej

XVIII/136/07

16 listopada 2007

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego

XVIII/137/07

16 listopada 2007

o zmianie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej

XVIII/138/07

16 listopada 2007

o zmianie uchwały w sprawie świadczeń pomocy społecznej miejscowej

XIX/139/07

14 grudnia 2007

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

XIX/140/07

14 grudnia 2007

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani na rok 2008

XIX/141/07

14 grudnia 2007

w sprawie budżetu gminy na rok 2008

XIX/142/07

14 grudnia 2007

o zmianie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych

XIX/143/07

14 grudnia 2007

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości obowiązującego na terenie gminy

XIX/144/07

14 grudnia 2007

w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza

XX/145/07

28 grudnia 2007

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

XX/146/07

28 grudnia 2007

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2007

XX/147/07

28 grudnia 2007

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2008

XX/148/07

28 grudnia 2007

w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

XX/149/07

28 grudnia 2007

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2008 r.

XX/150/07

 

28 grudnia 2007

w sprawie rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 r.

XX/151/07

28 grudnia 2007

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka we wsi Starkówek, obejmującej teren w granicach działki ewidencyjnej nr 105

XX/152/07

28 grudnia 2007

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka w części wsi Szczawina obejmującej teren w granicach działki ewidencyjnej nr 5/1

XX/153/07

28 grudnia 2007

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Spalona i części wsi Nowa Bystrzyca

XX/154/07

28 grudnia 2007

w sprawie powołania stałej Komisji Uzdrowiskowej oraz określania przedmiotu i trybu jej działania

XX/155/07

28 grudnia 2007

o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka w obrębie wsi Biała Woda

XX/156/07

28 grudnia 2007

o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Biała Woda

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały 2007 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:03.06.2018 12:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:18.06.2018 08:46