Nr uchwały

Data podjęcia

 

XXI/157/08

25 stycznia 2008

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu i zaplanowanych rozchodów budżetu gminy w 2008 roku

XXI/158/08

25 stycznia 2008

w sprawie restrukturyzacji finansowej publicznoprawnych zobowiązań Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy kłodzkiej wobec gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

XXI/159/08

25 stycznia 2008

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gorzanowie

XXI/160/08

25 stycznia 2008

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bystrzyca Kłodzką dla terenów położonych we wsi Mostowice i Piaskowice

XXI/161/08

25 stycznia 2008

w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz Miasta Bystrzyca Kłodzka” w ich granicach administracyjnych

XXI/162/08

25 stycznia 2008

w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu

XXI/163/08

25 stycznia 2008

w sprawie woli ustanowienia św. Floriana patronem miasta Bystrzyca Kłodzka

XXI/164/08

25 stycznia 2008

w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2008

XXI/165/08

25 stycznia 2008

o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2008

XXI/166/08

25 stycznia 2008

w sprawie ustalenia zasad i wysokości przyznawania diet dla radnych Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

XXI/167/08

25 stycznia 2008

w sprawie powołania komisji statutowej

XXII/168/08

29 lutego 2008

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

XXII/169/08

29 lutego 2008

o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

XXII/170/08

29 lutego 2008

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Międzygórze

XXII/171/08

29 lutego 2008

w sprawie określenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania nauczycielom

XXII/172/08

29 lutego 2008

w sprawie powołania komisji statutowej

XXII/173/08

29 lutego 2008

o zmianie uchwały dotyczącej powołania stałej Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu i trybu jej działania

XXII/174/08

29 lutego 2008

w sprawie skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej

XXII/175/08

29 lutego 2008

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2008

XXII/176/08

29 lutego 2008

w sprawie przystąpienia do projektu modernizacji integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór

XXII/177/08

29 lutego 2008

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości

XXII/178/08

29 lutego 2008

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

XXIII/179/08

17 marca 2008

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

XXIII/180/08

17 marca 2008

w sprawie przejęcia na własność Gminy samochodu osobowego

XXIV/181/08

28 marca 2008

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Gorzanowie

XXIV/182/08

28 marca 2008

o zmianie uchwały w sprawie wynagrodzenia burmistrza

XXIV/183/08

28 marca 2008

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie

XXIV/184/08

28 marca 2008

w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane w Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości - Maria Śnieżna

XXIV/185/08

28 marca 2008

w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane w kościele parafialnym w Bystrzycy Kłodzkiej, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 3

XXIV/186/08

28 marca 2008

w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane w kamienicy przy Placu Wolności 10

w Bystrzycy Kłodzkiej

XXIV/187/08

28 marca 2008

w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane w kamienicy przy Placu Wolności 11

w Bystrzycy Kłodzkiej

XXIV/188/08

28 marca 2008

w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane w kamienicy przy Placu Wolności 12

w Bystrzycy Kłodzkiej

XXIV/189/08

28 marca 2008

w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane w kamienicy przy Placu Wolności 13

w Bystrzycy Kłodzkiej

XXIV/190/08

28 marca 2008

w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane w kamienicy przy Placu Wolności 15

w Bystrzycy Kłodzkiej

XXIV/191/08

28 marca 2008

w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane w kamienicy przy Placu Wolności 22

w Bystrzycy Kłodzkiej

XXIV/192/08

28 marca 2008

w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane w kamienicy przy Placu Wolności 23

w Bystrzycy Kłodzkiej

XXIV/193/08

28 marca 2008

w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane w kościele filialnym p.w. św. Mikołaja w Nowym Waliszowie

XXIV/194/08

28 marca 2008

w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane w kościele p.w. NSPJ w Kamiennej

XXV/195/08

25 kwietnia 2008

o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bystrzyca Kłodzka w obrębie wsi Biała Woda

XXV/196/08

25 kwietnia 2008

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej za rok 2007

XXV/197/08

25 kwietnia 2008

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

XXV/198/08

 

25 kwietnia 2008

o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka w części wsi Stara Łomnica, Gorzanów, Wilkanów, Pławnica, Idzików i Poręba

XXV/199/08

 

25 kwietnia 2008

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły we wsi Wilkanów

XXV/200/08

 

25 kwietnia 2008

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lasówka na działkach nr 6/1, 8/1, 9, 10

XXV/201/08

 

25 kwietnia 2008

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka

XXV/202/08

 

25 kwietnia 2008

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej

XXV/203/08

 

25 kwietnia 2008

o zmianie uchwały o likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

XXVI/204/08

30 maja 2008

w sprawie regulaminu cmentarza komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej

XXVI/205/08

30 maja 2008

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

XXVI/206/08

30 maja 2008

o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka w części wsi Paszków obejmującej teren w granicach działki ewidencyjnej nr 129

XXVI/207/08

30 maja 2008

o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

XXVI/208/08

30 maja 2008

w sprawie podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Orlické Záhoří (Republika Czeska), a Gminą Bystrzyca Kłodzka

XXVI/209/08

30 maja 2008

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bystrzyca Kłodzka

XXVI/210/08

30 maja 2008

w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w sprawie upoważnienia burmistrza do zawarcia aktu założycielskiego spółki

XXVII/211/08

21 czerwca 2008

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

XXVII/212/08

21 czerwca 2008

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej za 2007 rok

XXVII/213/08

21 czerwca 2008

w sprawie skargi

XXVII/214/08

21 czerwca 2008

w sprawie skargi

XXVII/215/08

21 czerwca 2008

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2009

XXVII/216/08

21 czerwca 2008

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka w części wsi Poręba

XXVII/217/08

21 czerwca 2008

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka części wsi Nowa Bystrzyca

XXVII/218/08

21 czerwca 2008

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Biała Woda

XXVII/219/08

21 czerwca 2008

o zmianie uchwały o likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

XXVII/220/08

21 czerwca 2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

XXVII/221/08

21 czerwca 2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników Zarządu Budynków Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej

XXVII/222/08

21 czerwca 2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników Bystrzyckiego Centrum Kultury Fizycznej w Bystrzycy Kłodzkiej

XXVII/223/08

21 czerwca 2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników gminnych jednostek oświatowych

XXVII/224/08

21 czerwca 2008

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna w Bystrzycy Kłodzkiej za rok 2007

XXVII/225/08

21 czerwca 2008

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej

XXVII/226/08

21 czerwca 2008

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej za rok 2007

XXVII/227/08

21 czerwca 2008

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego

XXVII/228/08

21 czerwca 2008

w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2008 – 2015

XXVII/229/08

21 czerwca 2008

w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę oraz mających siedzibę na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka

XXVII/230/08

21 czerwca 2008

w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka

XXVII/231/08

21 czerwca 2008

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Bystrzyca Kłodzka do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały od stycznia do czerwca 2008 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:03.06.2018 12:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:17.06.2018 12:48