Nr XXXII/290/08 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Nr XXXII/291/08 - w sprawie ustalenia wzorów deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości

i podatku leśnego obowiązującego na terenie Gminy

Nr XXXII/292/08 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Długopole Dolne

- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/9/166

Nr XXXII/293/08 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009

Nr XXXII/294/08 - w sprawie delegowania na Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej sp. z o.o. realizacji projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej

Nr XXXII/295/08 - w sprawie ustalenia  wysokości ekwiwalentu pieniężnego

Nr XXXII/296/08 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Lasówka i Mostowice

Nr XXXII/297/08 - w sprawie zniesienia sołectwa Bystrzyca Kłodzka

Nr XXXII/298/08 - w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Bystrzyca Kłodzka do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku

Nr XXXII/299/08 - w sprawie zapewnienia środków finansowych na zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych dla ZUK w Bystrzycy Kłodzkiej sp. z o.o. - Uchwałą nr 91/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2008 roku stwierdzono nieważność niniejszej uchwały

Nr XXXII/300/08 - w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bystrzyca Kłodzka

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:uchwały z XXXII sesji w dniu 29 października 2008 (nr 290 - 300)
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Kazimierz Kustra
Data publikacji:19.11.2008 13:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Kazimierz Kustra
Data aktualizacji:05.08.2010 10:19