1/ Nr XX/187/11 – w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2011,


2/ Nr XX/188/11 – o uchyleniu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na

   dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2011&poz=52033/ Nr XX/189/11 – w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnego lokalu użytkowego

    nr 6 położonego przy ul. Kościelnej 1,


4/ Nr XX/190/11 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony

    w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego nr 6 przy ul. Okrzei,


5/ Nr XX/191/11 – w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka

    z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

    publicznego na rok 2012,


6/ Nr XX/192/11 – w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

    i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015,


7/ Nr XX/193/11 – w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów

    Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2012,


8/ Nr XX/194/11 – w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy

    Kłodzkiej, http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2011&poz=5276
9/ Nr XX/195/11 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą

    Bystrzyca Kłodzka i Gminą Kłodzko dotyczącego świadczenia pomocy mieszkańcom

    Gminy Kłodzko przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej,


10/ Nr XX/196/11 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą

     Bystrzyca Kłodzka i Gminą Kłodzko dotyczącego świadczenia pomocy mieszkańcom

    Gminy Miejskiej Kłodzko przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej,


11/ Nr XX/197/11 – w sprawie nadania nazwy ulicy na obszarze miejscowości Stara Bystrzyca,http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2011&poz=5277
12/ Nr XX/198/11 – w sprawie kontynuowania obrad,


13/ Nr XX/199/11 – w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012-2021,


14/ Nr XX/200/11 – uchwała budżetowa Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2012,

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=333
15/ Nr XX/201/11 – w sprawie zmian w statucie gminy,

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=82
16/ Nr XX/202/11 – w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego

    trybu zawarcia umowy dzierżawy.


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XX sesji rady Miejskiej z dnia 28 listopada i 5 grudnia 2011 r.1
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Anna Rogalka
Data publikacji:13.12.2011 12:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Rogalka
Data aktualizacji:10.05.2012 13:21