1/ LVII/499/13  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,


2/ LVII/500/13  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013,


3/ LVII/501/13 –  w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego długoterminowego Bystrzyckiego Centrum Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. a o.o.,


4/ LVII/502/13  w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów       w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Bystrzyckie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. z siedzibą  w Bystrzycy Kłodzkiej,


5/  LVII/503/13  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Wilkanów dotyczącej zmiany nazwy jednostki osadniczej „Góra Igliczna-osada wsi Wilkanów”, na samodzielną jednostkę osadniczą „Góra Igliczna”,


6/    LVII/504/13  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,


7/   LVII/505/13  w sprawie uchylenia uchwały nr LV/484/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej   z dnia 23.09.2013 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Bystrzycy Kłodzkiej


http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=6451

8/   LVII/506/13  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka,


9/    LVII/507/13  w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół  w Wilkanowie http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=6452Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z LVII sesji Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2013 r. (499-507)
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Anna Rogalka
Data publikacji:29.11.2013 14:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Rogalka
Data aktualizacji:16.12.2013 11:31