Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 28 listopada 2016 r.:

XXXII/261/16  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu w ramach RPO WD 2014- 2020 pt. „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Bystrzyca Kłodzka”;

XXXII/262/16  w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016;

XXXII/263/16  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2016;

XXXII/264/16  w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

XXXII/265/16  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i  Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017;

XXXII/266/16  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Złotoryja;

XXXII/267/16  w sprawie opłaty prolongacyjnej;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5464

XXXII/268/16  w sprawie wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka;

XXXII/269/16   o zmianie uchwały  nr  LXIX/609/14 Rady Miejskiej  w  Bystrzycy Kłodzkiej  z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni  na  potrzeby własnego gospodarstwa na  terenie gminy Bystrzyca Kłodzka.

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5465

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XXXII sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 28 listopada 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Anna Rogalka
Data publikacji:02.12.2016 12:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Rogalka
Data aktualizacji:02.12.2016 12:38