Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 15 lipca 2016 r.:

1/ XVIII/230/16 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016;

2/ XVI1I/231/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2016;

3/ XVIII/232/16 w sprawie udzielenia dotacji w 2016 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;

4/ XVIII/233/16 w sprawie udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego;

5/ XVIII/234/16 w sprawie w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Bystrzyca Kłodzka do wspólnej realizacji projektu „zakup 4 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, sprzętu ratowniczego oraz do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych w            Gminie Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków;

6/ XVIH/235/16 w sprawie Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3688

7/ XVIII/236/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3689

8/ XVI 11/237/16 w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3690

9/ XVIII/238/16 w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3691

10/ XVHI/239/16 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku;

  http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3692

11/ XVIII/240/16 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;

  http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3693

12/ XVIII/241/16 w sprawie zasad korzystania z otwartego obiektu dysponującego nieckami basenowymi w Bystrzycy Kł.;

  http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3727

13/ XVIII/242/16 w sprawie zasad korzystania z kortów tenisa ziemnego w Bystrzycy Kłodzkiej;

  http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3728

14/ XVIII/243/16 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XXVIII sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 15 lipca 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Anna Rogalka
Data publikacji:22.07.2016 12:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Rogalka
Data aktualizacji:01.08.2016 11:37