Zarządzenie nr 0151-301/2004 z dnia 01.09.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności


Zarządzenie nr 0151-302/2004 z dnia 01.09.2004 r. w sprawie uchylenia w całości zarządzenia nr 0151-167/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r. na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 8 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 16 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu


Zarządzenie nr 0151-303/2004 z dnia 01.09.2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu nr 10 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 10 przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkaniowe w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku


Zarządzenie nr 0151-304/2004 z dnia 01.09.2004 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. M. Konopnickiej


Zarządzenie nr 0151-305/2004 z dnia 02.09.2004 r. w sprawie przydziału konteneru mieszkalnego


Zarządzenie nr 0151-306/2004 z dnia 02.09.2004 r. w sprawie przydziału lokalu użytkowego przy ul. Kolejowej nr 179B/13 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-307/2004 z dnia 02.09.2004 r. w sprawie dopuszczalnych form orgaznizowania transportu do szkół


Zarządzenie nr 0151-308/2004 z dnia 02.09.2004 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień naueczciela mianowanego


Zarządzenie nr 0151-309/2004 z dnia 03.09.2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 7


Zarządzenie nr 0151-310/2004 z dnia 03.09.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Or.340-1/2004 oraz określenia organizacji i trybu pracy komisji


Zarządzenie nr 0151-310a/2004 z dnia 06.09.2004 r. w sprawie opłat cmentarnych związanych z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-310b/2004 z dnia 06.09.2004 r. w sprawie opłat za używanie kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-311/2004 z dnia 07.09.2004 r. w sprawie unieważnienia w całości uchwały nr 241/98 Zarządu Miasta i Gminy z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej oraz uchwały nr 213/99 z dnia 5 sierpnia 1999 r.


Zarządzenie nr 0151-312/2004 z dnia 07.09.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezparzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kupieckiej


Zarządzenie nr 0151-313/2004 z dnia 07.09.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności


Zarządzenie nr 0151-314/2004 z dnia 07.09.2004 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Zarządzenie nr 0151-315/2004 z dnia 09.09.2004 r. w sprawie zamiany za zgodą stron najmu lokali użytkowych położonych na I piętrze budynku Przychodni Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 8


Zarządzenie nr 0151-316/2004 z dnia 13.09.2004 r. w sprawie unieważnienia zarządzenia Burmistrza nr 0151-77/2004 z dnia 1 marca 2004 r. dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonegodo mieszkańców wsi Stara Bystrzyca nieruchomości zabudowanej nr 301 położonej we wsi Stara Bystrzyca Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-317/2004 z dnia 13.09.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych nr 63 i 64/2 o pow. łącznej 3,8560 ha położonych we wsi Paszków Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-318/2004 z dnia 13.09.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej nr 297 położonej we wsi Ponikwa Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-319/2004 z dnia 13.09.2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na stanowisko Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji


Zarządzenie nr 0151-320/2004 z dnia 13.09.2004 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność gminy położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działek nr 38, 285, 111, 116, 118, 128, 129, 130, 133, 231 o łącznej powierzchni 18,32 ha


Zarządzenie nr 0151-321/2004 z dnia 13.09.2004 r. w sprawie oddaniza w nieodpłatne użyczenie pomieszczeń użytkowych położonych w budynku Przychodni Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 8 na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-322/2004 z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego działek nr 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/8, 52/9, 52/10 i 52/15 (AM-2) połozonych w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0151-323/2004 z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych działki nr 351 (AM-4) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Orężnej


Zarządzenie nr 0151-324/2004 z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 2 w drodze przetargu ustnego ograniczonego


Zarządzenie nr 0151-325/2004 z dnia 14.09.2004 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 43


Zarządzenie nr 0151-326/2004 z dnia 14.09.2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż loklau mieszkalnego nr 26 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 7B


Zarządzenie nr 0151-327/2004 z dnia 15.09.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WI/340/38/2004 na "Budowę oświetlenia drogowego we wsi Mielnik Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-328/2004 z dnia 21.09.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych nr 38/5 i 38/6 położonych we wsi Spalona Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0151-329/2004 z dnia 21.09.2004 r. w sprawie przekazania dokumentacji medycznej (historie chorób) z poradni onkologicznej na rzecz NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego, celem funkcjonowania poradni onkologicznej


Zarządzenie nr 0151-330/2004 z dnia 21.09.2004 r. w sprawie dzierżawy w drodze bezprzetargowej pomieszczenia użytkowego wraz z wyposażeniem położonym w budynku Przychodni Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 8 w celu prowadzenia gabinetu psychologicznego


Zarządzenie nr 0151-331/2004 z dnia 21.09.2004 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne korzystanie pokoju nr 214 połozonego w budynku Przychodni Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Sienkiewicza 8 w granicach działek nr 374 i 375 o łącznej pow. 4788 m2 na rzecz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-332/2004 z dnia 21.09.2004 r. w sprawie powołania komisji w celu przekazania przez Gminę Bystrzyca Kłodzka sprzętu medycznego i wyposażenia na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-333/2004 z dnia 22.09.2004 r. w sprawie powołania komisji w celu przekazania - przejęcia nieruchomości zabudowanej budynkiem Przychodni Zdrowia położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza 8 w granicach działek nr 374 i 375 o łącznej pow. 0,4788 ha


Zarządzenie nr 0151-334/2004 z dnia 22.09.2004 r. w sprawie przekazania w administarcję nieruchomości zabudowanej do Zarządu Budynków Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-335/2004 z dnia 23.09.2004 r. w sprawie określenia szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanych gminnych szkół i przedszkoli


Zarządzenie nr 0151-336/2004 z dnia 23.09.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004


Zarządzenie nr 0151-336a/2004 z dnia 23.09.2004 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia końcowego odbioru robót na zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa drogi Spalona - Młoty - II etap"


Zarządzenie nr 0151-337/2004 z dnia 28.09.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego działki nr 1250 (AM-8) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Chopina


Zarządzenie nr 0151-338/2004 z dnia 28.09.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei


Zarządzenie nr 0151-339/2004 z dnia 28.09.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei


Zarządzenie nr 0151-340/2004 z dnia 28.09.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei


Zarządzenie nr 0151-341/2004 z dnia 30.09.2004 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-342/2004 z dnia 30.09.2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Leśnej


Zarządzenie nr 0151-343/2004 z dnia 30.09.2004 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-344/2004 z dnia 30.09.2004 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0151-345/2004 z dnia 30.09.2004 r. w sprawie dzierżawy w drodze bezprzetragowej pomieszczenia użytkowego położonego w budynku Przychodni Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 8


Zarządzenie nr 0151-346/2004 z dnia 30.09.2004 r. w sprawie dzierżawy w drodze bezprzetargowej pomieszczenia nr 123 (sanitariat) położonego w budynku Przychodni Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 8 na rzecz Specjalistycznego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Mickiewicza 15


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - wrzesień 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:16.05.2018 19:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:06.06.2018 09:35