Zarządzenie Nr 0151-84/2010 z 01.03.2010 w sprawie ustalenia opłat czynszowych za najem użytkowych - dwóch garaży nr 6 i 7 położonych przy ulicy Sienkiewicza 6Bw Bystrzycy Kłodzkiej  

Zarządzenie Nr 0151-85/2010 z 02.03.2010 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów


Zarządzenie Nr 0151-86/2010 z 05.03.2010 w sprawie unieważnienia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku nr 20 przy Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0151-87/2010 z 08.03.2010 w sprawie sprzedaży w drodze rokowań zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Mostowicach, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działek nr 60/2, 70/12, 164/1  


Zarządzenie Nr 0151-88/2010 z 08.03.2010
w sprawie udzielenia pożyczki dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej 

Zarządzenie Nr 0151-89/2010 z 10.03.2010 w sprawie zasadf wyposażenia strażników Straży Miejskiej w umundurowanie, czsookresu jego używalności i wypłacania ekwiwalentu 


Zarządzenie Nr 0151-90/2010 z 10.03.2010 w sprawie uchylenia zarzadzenia nr 0151/27/2010 z dnia 07 stycznia 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego połozonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Kościuszki Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-91/2010 z 10.03.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działki nr 884/4 (AM7) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-92/2010 z 10.03.2010 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbędnej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w granicach działki nr 61/3 obręb Niedźwiedna


Zarządzenie Nr 0151-93/2010 z 10.03.2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w granicach działek nr 66/2, 81, 82/2 i 82/4 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0151-94/2010 z 11.03.2010 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku nr 20 przy Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0151-95/2010 z 11.03.2010 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 4 i nr 5 położonego w budynku nr 179B przy ul. Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 0151-96/2010 z 11.03.2010 w sprawie przesuniecia terminu płatnosci należności za wykup budynku mieszkalnego połozonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-97/2010 z 11.03.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 6 (garażu) połozonego w Długopolu Zdroju przy ul. Zdrojowej 19  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-98/2010 z 11.03.2010 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/62/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Kościuszki Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-99/2010 z 11.03.2010 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/346/2009 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 lipca 2009 r. Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-100/2010 z 12.03.2010 w sprawie powołania komisji ds. oceny przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w budynku mieszkalno-użytkowym przy Placu Wolności 7 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0151-101/2010 z 12.03.2010 w sprawie powołania komisji ds. oceny przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w budynku mieszkalno-użytkowym przy Placu Wolności 8 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0151-102/2010 z 12.03.2010 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 57/2 o pow. 45 m2 w drodze bezprzetargowej , stanowiącej własność gminy położonej w obrębie Międzygórza, ul. Wojska Polskiego 2 na rzecz Cafe Orańska


Zarządzenie Nr 0151-103/2010 z 12.03.2010 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Bystrzycy Kłodzkiej obreb Centrum w granicach działek nr 66/3 o pow. 25 m2 i 355/6 o pow. 97 m2, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0151-104/2010 z 12.03.2010 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna w granicach działek nr 97/3 i 163/2, obręb Zacisze w granicach działki 54, na terenie Wilkanowa 208, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka na rzecz Dworu Elizy Sp. z o. o. Długopole Zdrój ul. Zdrojowa 22


Zarządzenie Nr 0151-105/2010 z 12.03.2010 w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na parking samochodowy położony w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego w granicach działki nr 178 o pow. 800 m2

Zarządzenie Nr 0151-106/2010 z 18.03.2010 w sprawie ustalenia zasad postępowania przy zamówieniach publicznych do 14.000 euro  


Zarządzenie Nr 0151-107/2010 z 18.03.2010 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok 


Zarządzenie Nr 0151-108/2010 z 18.03.2010 w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na komórkę do składowania opału położonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum ul. Zamenhofa w granicach działki nr 1298/4 o pow. 12 m2


Zarządzenie Nr 0151-109/2010 z 18.03.2010 w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne położonego w Międzygórzu w granicach działki nr 147 o pow. 0,94 ha


Zarządzenie Nr 0151-110/2010 z 18.03.2010 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Okrzei 26 w granicach części działki nr 556 o pow. 9 m2 


Zarządzenie Nr 0151-111/2010 z 19.03.2010 w sprawie wyznaczenia pracownika do udzielenia pierwszej pomocy


Zarządzenie Nr 0151-112/2010 z 19.03.2010 w sprawie wydzierżawienia w drodze II-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Biała Woda w granicach części działki nr 58/59 z przeznaczeniem na zorganizowanie wyciągu narciarskiego


Zarządzenie Nr 0151-113/2010 z 19.03.2010 w sprawie wydzierżawienia w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Gorzanów w granicach działek nr cz. 682/2 o pow. 0,50 ha i 902 o pow. 1,44 ha


Zarządzenie Nr 0151-114/2010 z 19.03.2010 w sprawie wydzierzawienia w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Pławnica w granicach działek nr 290/2 o pow. 0,66 ha i cz. 441 o pow. 0,40 ha


Zarządzenie Nr 0151-115/2010 z 19.03.2010 w sprawie wydzierżawienia w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działek nr 232, 234, 235, 236, cz. 237, cz. 238, cz. 239, 240 o łącznej powierzchni 5,5751 ha


Zarządzenie Nr 0151-116/2010 z 19.03.2010 w sprawie sprzedaży w drodze II-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 46/2 położoną na terenie wsi Kamienna


Zarządzenie Nr 0151-117/2010 z 26.03.2010 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 5 położonego w budynku nr 20 przy ul. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 0151-118/2010 z 29.03.2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
Zarządzenie Nr 0151-119/2010 z 30.03.2010 w sprawie zmiany harmonogramu zajęć na boisku wielofunkcyjnym "Orlik 2012"

Zarządzenie Nr 0151-120/2010 z 30.03.2010 w sprawie powołania Komisji w celu otwarcia ofert i wyboru Wykonawcy na realizację zadania pn.: " Przebudowa murów oporowych przy ul. Zamenhofa 28 w Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie Nr 0151-121/2010 z 30.03.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Bystrzyca Kłodzka nieruchomości niezabudowanej położonej w Długopolu Dolnym


Zarządzenie Nr 0151-122/2010 z 31.03.2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010


Zarządzenie Nr 0151-123/2010 z 31.03.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Międzygórzu, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0151-124/2010 z 31.03.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Zarządzenie Nr 0151-125/2010 z 31.03.2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Wilkanowie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - marzec 2010 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:09.03.2010 08:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:20.04.2010 11:12