Zarządzenie Nr 0050.492.2011 z dnia 02.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.493.2011 z dnia 02.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.494.2011 z dnia 02.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.495.2011 z dnia 05.12.2011 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej


Zarządzenie Nr 0050.496.2011 z dnia 05.12.2011 r. w sprawie wydzierżawienia lokalu użytkowego nr 6 położonego w budynku nr 20 przy ul. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.497.2011 z dnia 07.12.2011 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Bystrzyca Kłodzka nieruchomości zabudowanej obiektem dworcowym położonej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.498.2011 z dnia 07.12.2011 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Bystrzyca Kłodzka nieruchomości zabudowanej obiektem dworcowym położonej w Długopolu Zdroju


Zarządzenie Nr 0050.499.2011 z dnia 12.12.2011 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Placu Wolności i ul. Kościelnej - budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia" - II Etap: Plac Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej

Zarządzenie Nr 0050.500.2011 z dnia 12.12.2011 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Placu Wolności i ul. Kościelnej - budowa i modernizacja drogi (jezdnia + chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna) - II Etap: Plac Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie Nr 0050.501.2011 z dnia 12.12.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach działek nr 33 i 34 o łącznej powierzchni 10,4821 ha, stanowiących własność gminy z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Zarządzenie Nr 0050.502.2011 z dnia 12.12.2011 r. w sprawie przedłużenia na okres 5 lat umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Norwida w granicach działki  nr 1143/7 o pow. 146 m2 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy 

Zarządzenie Nr 0050.503.2011 z dnia 12.12.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Kamienna w granicach części działki nr 10 o powierzchni 1,39 ha w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego 
Zarządzenie Nr 0050.504.2011 z dnia 12.12.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działki nr 955/16 o powierzchni 2,8586 ha w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego  

Zarządzenie Nr 0050.505.2011 z dnia 12.12.2011 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 2 lat nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach działek nr 53, 54, 65, 133 o łącznej powierzchni 1,0175 ha w drodze II-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0050.506.2011 z dnia 12.12.2011 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat w drodze II-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach działek nr cz. 31, 29, 28, 27, 10, cz. 138 o łącznej powierzchni 3,4701 ha
Zarządzenie Nr 0050.507.2011 z dnia 12.12.2011 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 57/2 o pow. 45 m2, stanowiącej własność gminy położonej w obrębie Międzygórza, ul. Wojska Polskiego 2 na rzecz "Cafe Marianna"Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  
Zarządzenie Nr 0050.508.2011 z dnia 12.12.2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Paszków w granicach części działki nr 21 o powierzchni 1,00 ha w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie Nr 0050.509.2011 z dnia 12.12.2011 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działki nr 955/2 o powierzchni 2,7244 ha z przeznaczeniem na cele rolne
Zarządzenie Nr 0050.510.2011 z dnia 12.12.2011 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Międzyleśnej w granicach części działki nr 700 o pow. 341 m2 z przeznaczeniem na cele użytkowe - parking
Zarządzenie Nr 0050.511.2011 z dnia 12.12.2011 r. w sprawie powołania Komisji do oszacowania szkody w Przedszkolu "Bystrzaki" ul. Wojska Polskiego 20, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0050.512.2011 z dnia 12.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 488/8 (AM 6) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Zarządzenie Nr 0050.513.2011 z dnia 12.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krótkiej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Zarządzenie Nr 0050.514.2011 z dnia 12.12.2011 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.160.2011 z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 4 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 27 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 

Zarządzenie Nr 0050.515.2011 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2012 rok


Zarządzenie Nr 0050.516.2011 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 4 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 19 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.517.2011 z dnia 16.12.2011 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

Zarządzenie Nr 0050.518.2011 z dnia 16.12.2011 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Bystrzyca Kłodzka 


Zarządzenie Nr 0050.519.2011 z dnia 19.12.2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2011 roku  

Zarządzenie Nr 0050.520.2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Miłośników Gorzanowa


Zarządzenie Nr 0050.521.2011 z dnia 27.12.2011 r. w sprawie składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr UG.271.6.2011

Zarządzenie Nr 0050.522.2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku nr 9 przy Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.523.2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 stanowiącego własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 5 przy Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.524.2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Miłośników Gorzanowa

Zarządzenie Nr 0050.525.2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.526.2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.527.2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.528.2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.529.2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Pławnicy Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.530.2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.531.2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Tadeusza Kościuszki Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.532.2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 7 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.533.2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.534.2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.535.2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.536.2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.537.2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.538.2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Starej Bystrzycy przy ul. Nadbrzeżnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.539.2011 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 0050.540.2011 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.541.2011 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.542.2011 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.543.2011 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.544.2011 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.545.2011 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie przedłużenia na okres 5 lat umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność gminy, położonych na terenie wsi Wójtowice-Huta w granicach działek nr 1/2, 4/2, 4/1, 30/3 i 5 o łącznej powierzchni 9,53 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie Nr 0050.546.2011 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0151/40/2009 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 stycznia 2009 r. Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.547.2011 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Gorzanowie przy ul. Bystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.548.2011 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 26 lat, części działek nr 122/1 o pow. 0,18 ha i 122/2 o pow. 0,53 ha położonych w Wójtowicach w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy na rzecz Stowarzyszenia "Wójtowice-Powrót do Przyszłości" Wójtowice, ul. Górna 19


Zarządzenie Nr 0050.549.2011 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Karola Świerczewskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.550.2011 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.551.2011 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Nadbrzeżnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.552.2011 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.553.2011 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.554.2011 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.555.2011 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego jednolokalowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Przyjaciół Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.556.2011 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego jednolokalowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.557.2011 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej  


Zarządzenie Nr 0050.558.2011 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie zatwierdzenia programu działalności i planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej na 2012 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - grudzień 2011 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:05.12.2011 13:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:23.01.2012 14:29