Zarządzenie Nr 0050.64.2011 z dnia 04.03.2011 w sprawie sprzedaży lokalu nr 4a położonego w Starej Łomnicy 95A w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców Starej Łomnicy oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0050.65.2011 z dnia 04.03.2011 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/16/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0050.66.2011 z dnia 04.03.2011 w sprawie przesunięcia terminu płatności  należności za wykup budynku mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0050.67.2011 z dnia 04.03.2011 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najjemcy lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0050.68.2011 z dnia 04.03.2011 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0050.69.2011 z dnia 04.03.2011 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum ul. Wojska Polskiego w granicach części działki nr 496 o pow. 45 m2


Zarządzenie Nr 0050.70.2011 z dnia 04.03.2011 w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w której wyposażone są gminne jednostki budżetowe


Zarządzenie Nr 0050.71.2011 z dnia 07.03.2011 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłozkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 46, AM-1, obręb Zabłocie


Zarządzenie Nr 0050.72.2011 z dnia 09.03.2011 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej położonego przy ul. Okrzei nr 23 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.73.2011 z dnia 09.03.2011 w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy w 2011 roku w zakresie prowadzenia Banku Żywności i magazynu rzeczy używanych dla potrzebujących mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.74.2011 z dnia 09.03.2011 w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy w 2011 roku w zakresie rehabilitacji kobiet po mastektomii


Zarządzenie Nr 0050.75.2011 z dnia 09.03.2011 w sprawie  powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy w 2011 roku w zakresie prowadzenia świetlicy środowiskowej  w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.76.2011 z dnia 09.03.2011 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 8 przy ul. Kościelnej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 0050.77.2011 z dnia 09.03.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr WT/KL 271.1.2011


Zarządzenie Nr 0050.78.2011 z dnia 11.03.2011 w sprawie ustalenia składu i zasad powołania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania


Zarządzenie Nr 0050.79.2011 z dnia 11.03.2011 w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Rady Sportu

Zarządzenie Nr 0050.80.2011 z dnia 11.03.2011 w sprawie przedłużenia na okres 5 lat umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Wójtowice -Huta w granicach działek 16/3, 16/4, 34/1 o łącznej powierzchni 12,37 ha z przeznaczeniem na cele rolne 


Zarządzenie Nr 0050.81.2011 z dnia 11.03.2011 w sprawie przedłużenia na okres 5 lat umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stara Łomnica w granicach działki nr 825 o powierzchni 1,63 ha z przeznaczeniem na cele rolne 


Zarządzenie Nr 0050.82.2011 z dnia 14.03.2011 w sprawie przedłużenia na  okres 10 lat umowy  dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność gminy, położone na terenie wsi Zalesie w granicach działek nr 6, 4, 3 o łącznej powierzchni 43,74 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie Nr 0050.83.2011 z dnia 21.03.2011 w sprawie nabycia na własność Gminy Bystrzyca Kłodzka lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0050.84.2011 z dnia 21.03.2011 w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup budynku mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0050.85.2011 z dnia 22.03.2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złozonych w ramach otwartego konkursu ofert  na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2011 rok


Zarządzenie Nr 0050.86.2011 z dnia 22.03.2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złozonych w ramach otwartego konkursu ofert  na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2011 rok


Zarządzenie Nr 0050.87.2011 z dnia 22.03.2011 w sprawie powołania koordynatora czynności kancelaryjnych


Zarządzenie Nr 0050.88.2011 z dnia 22.03.2011 w sprawie wyboru sposobu dokumentowania przebiegu i rozstrzygania spraw
Zarządzenie Nr 0050.89.2011 z dnia 22.03.2011 w sprawie określenia rodzajów przesyłek, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny
Zarządzenie Nr 0050.90.2011 z dnia 22.03.2011 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Paszkowie

Zarządzenie Nr 0050.91.2011 z dnia 23.03.2011 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 433 o pow. 15 m2, stanowiącej własność gminy połozonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, przy ul. Kłodzkiej na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.92.2011 z dnia 23.03.2011 w sprawie  zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej  


Zarządzenie Nr 0050.93.2011 z dnia 25.03.2011 w sprawie opiniowania ofert z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok 


Zarządzenie Nr 0050.94.2011 z dnia 25.03.2011 w sprawie oddania w administrację lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 5 przy ul. Kościuszki w Długopolu Zdroju stanowiącego własność gminy Bystrzyca Kłodzka na rzecz Rady Sołeckiej w Długopolu Zdroju


Zarządzenie Nr 0050.95.2011 z dnia 25.03.2011 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 (boks A) położonego w Budynku nr 10 w Bystrzycy Kłodzkiej  przy ul. Okrzei stanowiącego własność gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0050.97.2011 z dnia 30.03.2011 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego nr 7 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Szpitalnym 2 do adaptacji na cele mieszkalne  


Zarządzenie Nr 0050.98.2011 z dnia 30.03.2011 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefanii Sempołowskiej 6 do adaptacji na 2 lokale mieszkalne


Zarządzenie Nr 0050.99.2011 z dnia 30.03.2011 w sprawie przesunięcia terminu płatności należności za wykup budynku mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Kolorowym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0050.100.2011 z dnia 30.03.2011 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0050.101.2011 z dnia 30.03.2011 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0050.102.2011 z dnia 30.03.2011 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0050.103.2011 z dnia 30.03.2011 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0050.104.2011 z dnia 30.03.2011 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/555/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej  na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Marii Konopnickiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0050.105.2011 z dnia 30.03.2011 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działki nr 1310 (AM 8) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej   


Zarządzenie Nr 0050.106.2011 z dnia 30.03.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego E.271.1.11 oraz określenia organizacji i trybu pracy Komisji


Zarządzenie Nr 0050.107.2011 z dnia 31.03.2011 w sprawie powołania Komisji do przejęcia nieruchomości w granicach działek nr 927 i 1301 od dzierżawcy


Zarządzenie Nr 0050.108.2011 z dnia 31.03.2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011


Zarządzenie Nr 0050.109.2011 z dnia 31.03.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej


Zarządzenie Nr 0050.109.1.2011 z dnia 31.03.2011 w sprawie opłat cmentarnych związanych z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej

Zarządzenie Nr 0050.110.2011 z dnia 31.03.2011 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca na rzecz Zakładu Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o. o.


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zarządzenia - marzec 2011
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:09.03.2011 14:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:27.11.2012 08:58