Zarządzenie Nr 0050.199.2012 z dnia 07.05.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Gorzanowie, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.200.2012 z dnia 07.05.2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 4 położonego w budynku nr 20 przy ul. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr 0050.201.2012 z dnia 08.05.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.5.2012


Zarządzenie Nr 0050.202.2012 z dnia 08.05.2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.203.2012 z dnia 08.05.2012 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym położonej w Idzikowie nr 77


Zarządzenie Nr 0050.204.2012 z dnia 08.05.2012 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na sprzedaż drewna na pniu w 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.205.2012 z dnia 09.05.2012 r. w sprawie najmu lokali użytkowych położonych w budynku nr 18 przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr 0050.206.2012 z dnia 10.05.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.34.2012

Zarządzenie Nr 0050.207.2012 z dnia 10.05.2012 r. w sprawie przedłużenia na okres 5 lat umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną na terenie wsi Stara Bystrzyca w granicach części działki nr 172 o pow. 0,97 ha z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie Nr 0050.208.2012 z dnia 10.05.2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego (stolarnia) o pow. 314,10 m2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna przy ul. Kolejowej 169, stanowiącej własność gminy Bystrzyca Kłodzka na rzecz P.P.H.U. "NOWY" Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.209.2012 z dnia 10.05.2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki 933/3 o powierzchni 18 m2, stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na stoisko handlowe


Zarządzenie Nr 0050.210.2012 z dnia 10.05.2012 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 20 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, przy Pl. Wolności 3 i 4 na rzecz Usługi Gastronomiczne, Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.211.2012 z dnia 10.05.2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki 933/3 o powierzchni 18 m2, stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na stoisko handlowe


Zarządzenie Nr 0050.212.2012 z dnia 10.05.2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki 933/3 o powierzchni 2,00 m2, stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na stoisko handlowe


Zarządzenie Nr 0050.213.2012 z dnia 14.05.2012 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie"


Zarządzenie Nr 0050.214.2012 z dnia 14.05.2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego o pow. 91 m2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Strażackiej 6, stanowiącej własność gminy Bystrzyca Kłodzka na rzecz "ZAMEK" Sp. z o. o. Domaszków


Zarządzenie Nr 0050.215.2012 z dnia 14.05.2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych w granicach działek nr 126/2 i 126/4 położone na terenie wsi Ponikwa


Zarządzenie Nr 0050.216.2012 z dnia 14.05.2012 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 586 o pow. 8 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, ul. Międzyleśna 13


Zarządzenie Nr 0050.217.2012 z dnia 14.05.2012 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 1332/1 o pow. 12,48 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Strażackiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.218.2012 z dnia 14.05.2012 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 11 lat, części działki nr 971 o pow. 22,5 m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Wojska Polskiego w drodze bezprzetargowej, stanowiącej współwłasność gminy Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.219.2012 z dnia 14.05.2012 r. w sprawie najmu pomieszczenia na cele użytkowe (garaż) o pow. 14,80 m2 położonego w budynku gospodarczym Nr G w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Okrzei 28 w granicach działki nr 555/6, stanowiącego własność gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.220.2012 z dnia 14.05.2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Kamienna w granicach części działki nr 28 o powierzchni 1,40 ha w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.221.2012 z dnia 22.05.2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2012 rok


Zarządzenie Nr 0050.222.2012 z dnia 22.05.2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Idzików w granicach części działek nr 176 o pow. 1,90 ha i 180/1 o pow. 1,10 ha w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.223.2012 z dnia 22.05.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.42.2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. dot. ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem  na parking samochodowy w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego w granicach działki nr 178 o pow. 800 m2


Zarządzenie Nr 0050.224.2012 z dnia 22.05.2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach działek nr 33 i 34 o łącznej powierzchni 10,4821 ha, stanowiacych własność gminy z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie Nr 0050.225.2012 z dnia 22.05.2012 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na maszt antenowy położony w Spalonej w granicach części działki 61


Zarządzenie Nr 0050.226.2012 z dnia 22.05.2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Poręba w granicach części działki nr 561 o powierzchni 1,43 ha w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.227.2012 z dnia 23.05.2012 r. w sprawie przeprowadzenia oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe


Zarządzenie Nr 0050.228.2012 z dnia 24.05.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Mostowic, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działek nr 60/2, 70/12, 164/1

Zarządzenie Nr 0050.229.2012 z dnia 24.05.2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.165.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. na najem lokalu użytkowego - boks nr 5 (hala targowa) połozonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.230.2012 z dnia 28.05.2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.231.2012 z dnia 28.05.2012 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 w Wilkanowie


Zarządzenie Nr 0050.232.2012 z dnia 29.05.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.39.2012
Zarządzenie Nr 0050.233.2012 z dnia 31.05.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Zarządzenie Nr 0050.234.2012 z dnia 31.05.2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki 933/3 o powierzchni 18 m2, stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na stoisko handlowe


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - maj 2012 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:08.05.2012 14:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:29.06.2012 10:41