Zarządzenie nr 0050.375.2013 z dnia 02.12.2013 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie nr 0050.376.2013 z dnia 02.12.2013 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.475.2012 z dnia 21 listopada 2012 r. dotyczącego oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej działki nr 813/5 (AM6) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie nr 0050.377.2013 z dnia 02.12.2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wilkanowie


Zarządzenie nr 0050.378.2013 z dnia 03.12.2013 w sprawie powołania Komisji odbiorowej - odbiór częściowy zadania pn.: "II etap budowy sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Wilkanowie"


Zarządzenie nr 0050.379.2013 z dnia 04.12.2013 w sprawie powołania Komisji Przeatrgowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr WPiRL.271.3.2013/P


Zarządzenie nr 0050.380.2013 z dnia 04.12.2013 w sprawie opłat cmentarnych związanych z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.381.2013 z dnia 04.12.2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działki nr 457/1 o powierzchni 1,97 ha, stanowiącej własność gminy  z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie nr 0050.382.2013 z dnia 04.12.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 354/2 położonej w Międzygórzu, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.383.2013 z dnia 04.12.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości w garnicach działki nr 354/3 położonej w Międzygórzu, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.384.2013 z dnia 04.12.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 308/1 położonej w Starej Łomnicy, gmina Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie nr 0050.385.2013 z dnia 04.12.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 82 położonej w Poniatowie, gmina Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie nr 0050.386.2013 z dnia 04.12.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach  działki nr 312/1 położonej w Wyszkach, gmina Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie nr 0050.387.2013 z dnia 05.12.2013 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie nr 0050.388.2013 z dnia 06.12.2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, októrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 rok


Zarządzenie nr 0050.389.2013 z dnia 09.12.2013 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 33 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 28 - 29 przy Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie nr 0050.390.2013 z dnia 11.12.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępoania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego E.271.15.2013 oraz określenia organizacji i trybu pracy Komisji


Zarządzenie nr 0050.391.2013 z dnia 11.12.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 523 położonej w Wilkanowie, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.392.2013 z dnia 11.12.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 563/3 położonej w Wilkanowie, gmina Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie nr 0050.393.2013 z dnia 11.12.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 453 położonej w Wilkanowie, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.394.2013 z dnia 11.12.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 459/2 położonej w Wilkanowie, gmina Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie nr 0050.395.2013 z dnia 11.12.2013 w sprawie sprzedaż nieruchomości w granicach działki nr 170 położonej w Nowej Łomnicy, gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.396.2013 z dnia 11.12.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 780 położonej w Starej Łomnicy, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.397.2013 z dnia 11.12.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 347/6 położonej w Nowym Waliszowie, gmina Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie nr 0050.398.2013 z dnia 11.12.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego SO.271.2.2013


Zarządzenie nr 0050.399.2013 z dnia 12.12.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 125 położonej w Gorzanowie, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.400.2013 z dnia 12.12.2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach działek nr 192 o pow. 0,6813 ha, 193 o pow. 0,4062 ha stanowiące własność gminy z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie nr 0050.401.2013 z dnia 12.12.2013 w sprawie najmu budynku o powierzchni użytkowej 268,60 m2 położonej w Wilkanowie 132 w granicach działek nr 745/2 i 745/4, stanowiące własność gminy Bystrzyca Kłodzka na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju wsi Wilkanów


Zarządzenie nr 0050.402.2013 z dnia 16.12.2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli funkcjonowania Kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.403.2013 z dnia 16.12.2013 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej na 2014 rok


Zarządzenie nr 0050.404.2013 z dnia 16.12.2013 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/78 o pow. 18 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Marii Konopnickiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie nr 0050.405.2013 z dnia 17.12.2013 w sprawie opłat cmentarnych związanych z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.406.2013 z dnia 17.12.2013 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wilkanowie

Zarządzenie nr 0050.407.2013 z dnia 17.12.2013 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Nowej Bystrzycy Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie nr 0050.408.2013 z dnia 17.12.2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 8 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 10


Zarządzenie nr 0050.409.2013 z dnia 17.12.2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 7 położonego w Gorzanowie przy Placu Wolności 2


Zarządzenie nr 0050.410.2013 z dnia 17.12.2013 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej 7


Zarządzenie nr 0050.411.2013 z dnia 20.12.2013 w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2014 rok Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


Zarządzenie nr 0050.412.2013 z dnia 23.12.2013 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Porębie  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie nr 0050.413.2013 z dnia 23.12.2013 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Przyjaciół  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie nr 0050.414.2013 z dnia 23.12.2013 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Nowej Bystrzycy  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie nr 0050.415.2013 z dnia 23.12.2013 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie nr 0050.416.2013 z dnia 23.12.2013 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie nr 0050.417.2013 z dnia 23.12.2013 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie nr 0050.418.2013 z dnia 23.12.2013 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 602 o pow. 5,10 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, ul. Kościelna 4 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie nr 0050.419.2013 z dnia 23.12.2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Ponikwa w granicach części działki nr 8/7 o powierzchni 4,06 ha, stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie nr 0050.420.2013 z dnia 30.12.2013 w sprawie najmu lokalu użytkowego (stolarnia) o pow. 314,10 m2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna przy ul. Kolejowej 169, stanowiącej własność gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie nr 0050.421.2013 z dnia 30.12.2013 w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Miłośników Gorzanowa


Zarządzenie nr 0050.422.2013 z dnia 31.12.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
Zarządzenie nr 0050.423.2013 z dnia 31.12.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - grudzień 2013 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:03.12.2013 11:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:03.02.2014 10:49