Zarządzenie Nr 0050.243.2013 z dnia 01.08.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.15.2013 zadania pn.: "Budowa Skate Parku przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej - Etap II"


Zarządzenie Nr 0050.244.2013 z dnia 01.08.2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.488.2012 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 14.12.2012 r. w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2013 rok Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


Zarządzenie Nr 0050.245.2013 z dnia 01.08.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1a położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa 4

Zarządzenie Nr 0050.246.2013 z dnia 01.08.2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 7 położonego w Gorzanowie przy Placu Wolności 2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0050.247.2013 z dnia 01.08.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 6


Zarządzenie Nr 0050.248.2013 z dnia 01.08.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 5 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 8


Zarządzenie Nr 0050.249.2013 z dnia 01.08.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 5 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 11


Zarządzenie Nr 0050.250.2013 z dnia 01.08.2013 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 49 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, Plac Wolności 13 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 

Zarządzenie Nr 0050.251.2013 z dnia 01.08.2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Stary Waliszów w granicach części działki nr 38/2 o pow. 0,95 ha i na terenie wsi Zabłocie w granicach działek nr 33 o pow. 0,80 ha, 44/7 o pow. 0,94 ha, części 43/1 o pow. 0,58 ha stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 

Zarządzenie Nr 0050.252.2013 z dnia 01.08.2013 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.246.2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. dot. sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy budynku mieszkalnego jednolokalowego i budynku gospodarczego położonego w Piotrowicach Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 

Zarządzenie Nr 0050.253.2013 z dnia 02.08.2013 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 329/2 o pow. 1 m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Strażackiej z przeznaczeniem na stoisko handlowe


Zarządzenie Nr 0050.254.2013 z dnia 02.08.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa 26


Zarządzenie Nr 0050.255.2013 z dnia 14.08.2013 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku


Zarządzenie Nr 0050.256.2013 z dnia 14.08.2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektów współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych


Zarządzenie Nr 0050.257.2013 z dnia 14.08.2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym


Zarządzenie Nr 0050.258.2013 z dnia 23.08.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.21.2013 na usługi pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej, dwukierunkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Pławnica"


Zarządzenie Nr 0050.259.2013 z dnia 23.08.2013 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym w zakresie ochrony danych osobowych


Zarządzenie Nr 0050.260.2013 z dnia 23.08.2013 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 493 o pow. 20 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, ul. Słowackiego 4 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.261.2013 z dnia 23.08.2013 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 10 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, Plac Wolności 3 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.262.2013 z dnia 23.08.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 6/8 położonej w Kamiennej gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.263.2013 z dnia 23.08.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 141 położonej w Nowej Bystrzycy gmina Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0050.264.2013 z dnia 23.08.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 136 położonej w Zabłociu gmina Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0050.265.2013 z dnia 23.08.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 110/1 położonej w Zabłociu gmina Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0050.266.2013 z dnia 23.08.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 389/2 położonej w Nowym Waliszowie gmina Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0050.267.2013 z dnia 23.08.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 1044 położonej w Nowym Waliszowie gmina Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0050.268.2013 z dnia 23.08.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 1111/3 położonej w Starej Łomnicy gmina Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0050.269.2013 z dnia 23.08.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 41/7 położonej w Starkówku gmina Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0050.270.2013 z dnia 23.08.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 600/3 położonej w Starym Waliszowie gmina Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0050.271.2013 z dnia 26.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.18.2013 zadania pn. "Budowa Skate Parku przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej  - Etap II"


Zarządzenie Nr 0050.272.2013 z dnia 26.08.2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2014


Zarządzenie Nr 0050.273.2013 z dnia 27.08.2013 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 27-28 stanowiącego własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonego na hali targowej przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.274.2013 z dnia 27.08.2013 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 stanowiącego własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 5 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Zarządzenie Nr 0050.275.2013 z dnia 27.08.2013 r. w sprawie odwołania II-go przetargu ustnego nieograniczonego GKM. Nr 7.II.2013 z dnia 01.08.2013 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 7 położonego przy ul. Kościelnej nr 35 w Bystrzycy Kłodzkiej

Zarządzenie Nr 0050.276.2013 z dnia 27.08.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.277.2013 z dnia 27.08.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Leśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.278.2013 z dnia 27.08.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Tadeusza Kościuszki Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.279.2013 z dnia 27.08.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Gorzanowie przy ul. Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.280.2013 z dnia 28.08.2013 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 stanowiącego własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 35 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.281.2013 z dnia 29.08.2013 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0050.234.2013 z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku nr 20 przy Pl. Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.282.2013 z dnia 29.08.2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Idzikowie

Zarządzenie Nr 0050.283.2013 z dnia 29.08.2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 8 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 10 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0050.284.2013 z dnia 29.08.2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 1 położonego w Wilkanowie nr 136 w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0050.285.2013 z dnia 29.08.2013 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zabłocie w granicach działki nr 51/6 (AM1)


Zarządzenie Nr 0050.286.2013 z dnia 29.08.2013 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu użytkowego nr 7 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 11


Zarządzenie Nr 0050.287.2013 z dnia 30.08.2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej, przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentów za pranie i konserwację odzieży ochronnej


Zarządzenie Nr 0050.288.2013 z dnia 30.08.2013 r. w sprawie określenia procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektów Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Zarządzenie Nr 0050.289.2013 z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - sierpień 2013 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:01.08.2013 12:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:11.09.2013 14:00