Zarządzenie Nr 0050.121.2013 z dnia 06.05.2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 rok


Zarządzenie Nr 0050.122.2013 z dnia 06.05.2013 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową

Zarządzenie Nr 0050.123.2013 z dnia 07.05.2013 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego


Zarządzenie Nr 0050.124.2013 z dnia 07.05.2013 r. w sprawie przekazania w administrację nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej 9


Zarządzenie Nr 0050.125.2013 z dnia 07.05.2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Gorzanów w granicach działek nr 28 o pow. 0,78 ha i 253 o pow. 0,39 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Gorzanów


Zarządzenie Nr 0050.126.2013 z dnia 07.05.2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działek nr część 115 o pow. 1,50 ha i 396 o pow. 0,14 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Nowa Bystrzyca


Zarządzenie Nr 0050.127.2013 z dnia 07.05.2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działki nr 232 o pow. 1,1268 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.128.2013 z dnia 08.05.2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.) o wartości powyżej 14 000 EURO i nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy j.w.


Zarządzenie Nr 0050.129.2013 z dnia 14.05.2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zgodnie z art. 8 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2012 poz. 647)


Zarządzenie Nr 0050.130.2013 z dnia 14.05.2013 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 7 położonego przy  ul. Kolejowej nr 179B w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.131.2013 z dnia 15.05.2013 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert cenowych na zakup sprzętu komputerowego


Zarządzenie Nr 0050.132.2013 z dnia 20.05.2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej 6 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0050.133.2013 z dnia 20.05.2013 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Bystrzyca Kłodzka lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym 11 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.134.2013 z dnia 20.05.2013 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej Nr 0050.109.2013 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego WPiS.4223.7.2013


Zarządzenie Nr 0050.135.2013 z dnia 20.05.2013 r. w sprawie wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne osoby prawne bądź fizyczne


Zarządzenie Nr 0050.136.2013 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki, rekreacji i krajoznawstwa 2013 roku


Zarządzenie Nr 0050.137.2013 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działek nr część 167 o pow. 1,00 ha, część 168 o pow. 1,81 ha i 169 o pow. 2,21 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Nowa Bystrzyca


Zarządzenie Nr 0050.138.2013 z dnia 22.05.2013 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.494.2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. dotyczącego sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 8 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 10Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.139.2013 z dnia 22.05.2013 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.332.2012 z dnia 04 września 2013 r. dotyczącego sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Nadbrzeżnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.140.2013 z dnia 22.05.2013 r. w sprawie sprzedaży działki nr 307/2 położonej w Wilkanowie w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie Nr 0050.141.2013 z dnia 22.05.2013 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników


Zarządzenie Nr 0050.142.2013 z dnia 22.05.2013 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.101.2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie powołania Komisji Stypendialnej


Zarządzenie Nr 0050.143.2013 z dnia 23.05.2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji


Zarządzenie Nr 0050.144.2013 z dnia 23.05.2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Stary Waliszów w granicach części działki nr 38/2 o pow. 0,95 ha i na terenie wsi Zabłocie w granicach działek nr 33 o pow. 0,80 ha, 44/7 o pow. 0,94 ha, części 43/1 o pow. 0,58 ha stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.145.2013 z dnia 23.05.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 20/4 położonej w Szczawinie, gmina Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0050.146.2013 z dnia 23.05.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 26/2 położonej w Marcinkowie, gmina Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie Nr 0050.147.2013 z dnia 23.05.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 868/3 położonej a Starej Łomnicy, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.148.2013 z dnia 23.05.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 1206 położonej w Wilkanowie, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.149.2013 z dnia 23.05.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 224 położonej w Porębie, gmina Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie Nr 0050.150.2013 z dnia 28.05.2013 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 355/8 o pow. 150 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, na rzecz AUTOMILA Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.151.2013 z dnia 28.05.2013 r. w sprawie najmu budynku o powierzchni użytkowej 268,60 m2 położonego w Wilkanowie 132 w granicach działek nr 745/2 i 745/4, stanowiących własność gminy Bystrzyca Kłodzka na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju wsi Wilkanów


Zarządzenie Nr 0050.152.2013 z dnia 28.05.2013 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 963 o pow. 72 m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum, stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.153.2013 z dnia 28.05.2013 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego o pow. 180 m2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna przy ul. Kolejowej 169, stanowiącej własność gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.153a.2013 z dnia 28.05.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr RGŻ.271.1.2013 na usługi pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz utworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)


Zarządzenie Nr 0050.154.2013 z dnia 29.05.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - maj 2013 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:08.05.2013 13:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:28.06.2013 12:19