VII kadencja


Zarządzenie Nr 0050.1.2014 z dnia 02.12.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 4 położonego przy ul. Okrzei nr 27 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.2.2014 z dnia 02.12.2014 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościuszki nr 5 w Długopolu Zdroju Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.3.2014 z dnia 02.12.2014 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 27 - 28 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego na hali targowej przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.4.2014 z dnia 02.12.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego E.271.11.2014 oraz określenia organizacji i trybu pracy komisji


Zarządzenie Nr 0050.5.2014 z dnia 02.12.2014 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są gminne jednostki budżetowe


Zarządzenie Nr 0050.6.2014 z dnia 05.12.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego E.271.12.2014 oraz określenia organizacji i trybu pracy komisji


Zarządzenie Nr 0050.7.2014 z dnia 05.12.2014 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.8.2014 z dnia 05.12.2014 r. w sprawie  powołania stałej komisji do przeprowadzania rokowań dot. obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.9.2014 z dnia 05.12.2014 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej ds. dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0050.10.2014 z dnia 08.12.2014 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.11.2014 z dnia 08.12.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.12.2014 z dnia 08.12.2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 307/2 położonej w Wilkanowie


Zarządzenie Nr 0050.13.2014 z dnia 08.12.2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 8 połozonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Nadbrzeżnej 16


Zarządzenie Nr 0050.14.2014 z dnia 08.12.2014 r. w sprawie powołania komisji, której zadaniem będzie rozpatrzenie wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.15.2014 z dnia 08.12.2014 r. w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym wsi Nowa Bystrzyca


Zarządzenie Nr 0050.16.2014 z dnia 08.12.2014 r. w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnum wsi Kamienna


Zarządzenie Nr 0050.17.2014 z dnia 08.12.2014 r. w sprawie rozdzielenia istniejącej wspólnoty mieszkaniowej w Starej Bystrzycy, ul. Bystrzycka 62 poprzez dokonanie niezbędnych zamian


Zarządzenie Nr 0050.18.2014 z dnia 11.12.2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na finansowe wspieranie zadań publicznych, z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i określenia regulaminu jej prac


Zarządzenie Nr 0050.19.2014 z dnia 12.12.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.20.2014 z dnia 12.12.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.21.2014 z dnia 12.12.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy loaklu mieszkalnego położonego w Wilkanowie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.22.2014 z dnia 12.12.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego połozonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.23.2014 z dnia 12.12.2014 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 34
Zarządzenie Nr 0050.24.2014 z dnia 12.12.2014 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż działki nr 57/8 położonej w Spalonej
Zarządzenie Nr 0050.25.2014 z dnia 12.12.2014 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż działki nr 57/9 położonej w Spalonej
Zarządzenie Nr 0050.26.2014 z dnia 12.12.2014 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż działki nr 57/10 położonej w Spalonej
Zarządzenie Nr 0050.27.2014 z dnia 12.12.2014 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna w granicach działki nr 168/1 i 169/2
Zarządzenie Nr 0050.28.2014 z dnia 15.12.2014 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Starobystrzyckiej nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Zarządzenie Nr 0050.29.2014 z dnia 16.12.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego połozonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.30.2014 z dnia 22.12.2014 r. w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2015 rok  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


Zarządzenie Nr 0050.31.2014 z dnia 29.12.2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzedu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.32.2014 z dnia 29.12.2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzedu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.33.2014 z dnia 30.12.2014 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.34.2014 z dnia 31.12.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 0050.35.2014 z dnia 31.12.2014 r. w sprawie wydzierzawienia części działki nr 127 o pow. 116 m2, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.36.2014 z dnia 31.12.2014 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 20 lat, części działki nr 178/3 o pow. 800 m2 położonej na terenie Międzygórza przy ul. Wojska Polskiego, stanowiącej własność gminy oraz ustalenia miesięcznej sawki czynszu


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zarządzenia - grudzień 2014
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:26.11.2014 10:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:20.01.2015 10:16