Zarządzenie Nr 0050.244.2014 z dnia 07.08.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.4.2014


Zarządzenie Nr 0050.245.2014 z dnia 07.08.2014 r. w sprawie odpłatnego przejęcia na własność Gminy Bystrzyca Kłodzka gruntu położonego w granicach działki oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka nr 304/3, AM-2, obręb Ponikwa


Zarządzenie Nr 0050.246.2014 z dnia 11.08.2014 r. w sprawie  najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 8 stanowiącego własność  Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Wojska Polskiego nr 18 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.247.2014 z dnia 11.08.2014 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.248.2014 z dnia 11.08.2014 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.249.2014 z dnia 11.08.2014 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. "Zakup wyposażenia do Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wilkanowie i świetlicy wiejskiej w Nowej Bystrzycy" w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013


Zarządzenie Nr 0050.250.2014 z dnia 11.08.2014 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie na działce nr 114, 118, 120"  w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013


Zarządzenie Nr 0050.251.2014 z dnia 12.08.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 11 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 13 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.252.2014 z dnia 12.08.2014 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 6 (hala targowa) stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.253.2014 z dnia 12.08.2014 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 49 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, Plac Wolności 13 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.254.2014 z dnia 13.08.2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działek nr 1110 o powierzchni 2,78 ha, 1112 o pow. 2,03 ha, części 1119 o pow. 0,87 ha stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.255.2014 z dnia 13.08.2014 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Okrzei nr 27 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.256.2014 z dnia 14.08.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 1143/15 (AM 8) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.257.2014 z dnia 14.08.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 1143/14 (AM 8) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.258.2014 z dnia 14.08.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 1143/7 (AM 8) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.259.2014 z dnia 18.08.2014 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 11 w Bystrzycy KłodzkiejUwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.260.2014 z dnia 18.08.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego przy Placu Wolności nr 7 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.261.2014 z dnia 18.08.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 5 (hala targowa) położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.262.2014 z dnia 18.08.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 8 położonego przy ul. Kościelnej nr 6 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.263.2014 z dnia 19.08.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 1143/5 (AM 8) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.264.2014 z dnia 19.08.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.265.2014 z dnia 19.08.2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 0050.266.2014 z dnia 21.08.2014 r. w sprawie powołania komisji, której zadaniem będzie przejęcie przedmiotu dzierżawy określonego w umowie dzierżawy nr 6/2014/D z dnia 11.08.2014 r. i podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego, który jest załącznikiem do ww. umowy dzierżawy


Zarządzenie Nr 0050.267.2014 z dnia 21.08.2014 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2015

Zarządzenie Nr 0050.268.2014 z dnia 22.08.2014 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu zabudowanego halą sportową, stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, z przeznaczeniem na cele ujęte we wniosku do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie przebudowy, remontów i inwestycji obiektów sportowych FRKF JSFP, położonego na terenie wsi Wilkanów, w granicach dz. nr 299/12, jedn. ewid. Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski  


Zarządzenie Nr 0050.269.2014 z dnia 27.08.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.5.2014

Zarządzenie Nr 0050.270.2014 z dnia 27.08.2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku


Zarządzenie Nr 0050.271.2014 z dnia 28.08.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 13 (hala targowa) położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.272.2014 z dnia 28.08.2014 r. w sprawie najmu części lokalu użytkowego nr położonego w budynku nr 5 przy ul. Kościuszki w Długopolu Zdroju w drodze IIprzetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.273.2014 z dnia 28.08.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 8 położonego przy ul. Okrzei nr 20 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze IIprzetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie Nr 0050.274.2014 z dnia 28.08.2014 r.
w sprawie konsulatcji projektu uchwały Rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015


Zarządzenie Nr 0050.275.2014 z dnia 29.08.2014 r. w sprawie zmian do Regulaminu zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro


Zarządzenie Nr 0050.276.2014 z dnia 29.08.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 0050.277.2014 z dnia 29.08.2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działki nr 457/1 o powierzchni 1,97 ha z przeznaczeniem na cele rolneUwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.278.2014 z dnia 29.08.2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Stara Łomnica w granicach działki nr 1014 o powierzchni 0,44 ha z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - sierpień 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:15.07.2014 10:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:23.09.2014 11:34