Zarządzenie Nr 0050.180.2014 z dnia 02.06.2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działki nr 457/1 o powierzchni 1,97 ha, stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.181.2014 z dnia 02.06.2014 r. w sprawie powołania komisji do przejęcia nieruchomości w granicach działki nr 200 od dzierżawcy


Zarządzenie Nr 0050.182.2014 z dnia 02.06.2014 r. w sprawie powołania komisji do przekazania nieruchomości w granicach działki nr 200 dla dzierżawcy


Zarządzenie Nr 0050.183.2014 z dnia 02.06.2014 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.184.2014 z dnia 03.06.2014 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej - odbiór częściowy zadania pn.: "II etap budowy sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Wilkanowie


Zarządzenie Nr 0050.185.2014 z dnia 04.06.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.186.2014 z dnia 04.06.2014 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.118.2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. dotyczącego przeniesienia prawa własności działki nr 66/3 o pow. 25 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym w trybie art. 231 § 1 Kodeksu cywilnego

Zarządzenie Nr 0050.187.2014 z dnia 09.06.2014 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 35 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.188.2014 z dnia 09.06.2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 0050.189.2014 z dnia 09.06.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego  położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.190.2014 z dnia 09.06.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego (garaż) położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.191.2014 z dnia 09.06.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.192.2014 z dnia 10.06.2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 8 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Nadbrzeżnej 16 w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0050.193.2014 z dnia 10.06.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 10 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 10 przy ul. Siennej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.194.2014 z dnia 10.06.2014 r. w sprawie sprzedaży działki nr 57/8 położonej w Spalonej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0050.195.2014 z dnia 10.06.2014 r. w sprawie sprzedaży działki nr 57/9 położonej w Spalonej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0050.196.2014 z dnia 10.06.2014 r. w sprawie sprzedaży działki nr 57/10 położonej w Spalonej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0050.197.2014 z dnia 10.06.2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014


Zarządzenie Nr 0050.198.2014 z dnia 13.06.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego przy Placu Szpitalnym nr 3 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.199.2014 z dnia 13.06.2014 r. w sprawie przekazania w użyczenie na czas oznaczony nieruchomości gruntowych położonych w Międzygórzu oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 169 i 55/4


Zarządzenie Nr 0050.200.2014 z dnia 13.06.2014 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 57/1 o pow. 130 m2 położonej w Nowej Bystrzycy oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.201.2014 z dnia 16.06.2014 r. w sprawie wydzierżawienia części działek nr 57/1 o pow. 10 m2 i 57/2 o pow. 10 m2 stanowiących własność gminy, położonych na terenie Międzygórza przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.202.2014 z dnia 16.06.2014 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 933/3 o pow. 40 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, ul. Strażacka 6 na rzecz Baru "Bystrzyckiego" Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Zarządzenie Nr 0050.203.2014 z dnia 16.06.2014 r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Starej Łomnicy, Gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 1169/3


Zarządzenie Nr 0050.204.2014 z dnia 16.06.2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Gorzanowa, Gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 289/5


Zarządzenie Nr 0050.205.2014 z dnia 23.06.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 10 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 10 przy ul. Siennej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.206.2014 z dnia 23.06.2014 r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu na rzecz najemcy Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.207.2014 z dnia 23.06.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.208.2014 z dnia 23.06.2014 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. "Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie - II etap" w ramach działania "Wdrażanie lokalnych startegii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013


Zarządzenie Nr 0050.209.2014 z dnia 23.06.2014 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. "Wyposażenie placów zabaw we wsiach Długopole Zdrój, Międzygórze, Ponikwa i Szklarka" w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013


Zarządzenie Nr 0050.210.2014 z dnia 23.06.2014 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale gminne, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej w formie odpracowania należności dla Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.211.2014 z dnia 27.06.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 5 przy ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.212.2014 z dnia 30.06.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - czerwiec 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:02.06.2014 13:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:17.07.2014 09:54