Zarządzenie Nr 0050.70.2014 z dnia 03.03.2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działki nr 457/1 o powierzchni 1,97 ha, stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.71.2014 z dnia 03.03.2014 r. w sprawie  najmu lokalu użytkowego boks nr 7 (hala targowa) położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.72.2014 z dnia 03.03.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej  do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr WT/KL 271.1.2014/P dla zadania pn.: "System fortyfikacji średniowiecznych. Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane niezbędne dla ratowania materii zabytkowej południowo - wschodniego odcinka murów obronnych (pomiędzy osiami G - J ) w Bystrzycy Kłodzkiej - IV etap"


Zarządzenie Nr 0050.73.2014 z dnia 03.03.2014 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży karty pocztowej - "Bystrzyca Kłodzka - Bystrzyca Zachwyca"


Zarządzenie Nr 0050.74.2014 z dnia 03.03.2014 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży filiżanki promocyjnej - "Bystrzyca Kłodzka - Bystrzyca Zachwyca"


Zarządzenie Nr 0050.75.2014 z dnia 04.03.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 9 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 20 przy ul. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.76.2014 z dnia 07.03.2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014


Zarządzenie Nr 0050.77.2014 z dnia 10.03.2014 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.67.2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 5 położonego w budynku nr 4 przy Małym Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.78.2014 z dnia 13.03.2014 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej, mającej na celu zniszczenie weksli in blanco, wystawionych przez organizacje pozarządowe Gminie Bystrzyca Kłodzka, stanowiących zabezpieczenie wykonania umów, powierzonych organizacjom pozarządowym w drodze ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w 2013 roku


Zarządzenie Nr 0050.79.2014 z dnia 13.03.2014 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej - odbiór końcowy zadania pn.: "Rozbiórka istniejących trybun wraz z wywozem gruzu zlokalizowanych na działce nr 290 obręb Centrum w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza 14"


Zarządzenie Nr 0050.80.2014 z dnia 14.03.2014 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu


Zarządzenie Nr 0050.81.2014 z dnia 17.03.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 7  położonego przy ul. Wojska Polskiego nr 18 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.82.2014 z dnia 18.03.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr WPiRL.271.1.2014/P


Zarządzenie Nr 0050.83.2014 z dnia 21.03.2014 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie


Zarządzenie Nr 0050.84.2014 z dnia 25.03.2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.85.2014 z dnia 25.03.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego - boksu nr 20 (hala targowa) położonego w budynku nr 13a przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.86.2014 z dnia 25.03.2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zleconych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014


Zarządzenie Nr 0050.87.2014 z dnia 27.03.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 17 przy Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.88.2014 z dnia 28.03.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego przy ul. Kościelnej nr 10 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.89.2014 z dnia 31.03.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 0050.90.2014 z dnia 31.03.2014 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - marzec 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:04.03.2014 12:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:09.05.2014 08:28