Zarządzenie Nr 0050.240.2015 z dnia 04.08.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. stefana Okrzei 35. Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.241.2015 z dnia 04.08.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 25. Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.242.2015 z dnia 04.08.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 6B. Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.243.2015 z dnia 04.08.2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


Zarządzenie Nr 0050.244.2015 z dnia 04.08.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr E.271.4.2015.


Zarządzenie Nr 0050.245.2015 z dnia 05.08.2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Wilkanowie 136.


Zarządzenie Nr 0050.246.2015 z dnia 05.08.2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wyszkach w granicach działki nr 5 (AM 1).


Zarządzenie Nr 0050.247.2015 z dnia 05.08.2015 r. w sprawie wskazania członków obwodowych komisji wyborczych


Zarządzenie Nr 0050.248.2015 z dnia 05.08.2015 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 116 o pow. 12,50 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.249.2015 z dnia 05.08.2015 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 501 o pow. 1,6 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, ul. Wojska Polskiego 18 z przeznaczeniem na ustawienie tablicy informacyjnej - reklama. Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.250.2015 z dnia 05.08.2015 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 77/1 o pow. 21,5 m2, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej w Wilkanowie z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze na składowanie opału. Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.251.2015 z dnia 10.08.2015 r. w sprawie wskazania osób upoważnionych do przeprowadzenia losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.252.2015 z dnia 10.08.2015 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego w celu podniesienia kapitału zakładowego spółki


Zarządzenie Nr 0050.253.2015 z dnia 10.08.2015 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.254.2015 z dnia 10.08.2015 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.255.2015 z dnia 10.08.2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Leśnej 5 w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0050.256.2015 z dnia 10.08.2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 58/89 położonej w Białej Wodzie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie Nr 0050.257.2015 z dnia 12.08.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.258.2015 z dnia 12.08.2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej 1 w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0050.259.2015 z dnia 12.08.2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum w Referendum Ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.260.2015 z dnia 13.08.2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji ds. referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami


Zarządzenie Nr 0050.261.2015 z dnia 13.08.2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna"


Zarządzenie Nr 0050.262.2015 z dnia 17.08.2015 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 8 położonego przy Placu Wolności nr 12 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.263.2015 z dnia 17.08.2015 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 11 położonego przy Placu Wolności nr 13 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.264.2015 z dnia 18.08.2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji ds. Referendum w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.265.2015 z dnia 18.08.2015 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.266.2015 z dnia 20.08.2015 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów, kierowników oraz zastępcówdyrektorów i kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.267.2015 z dnia 20.08.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.268.2015 z dnia 20.08.2015 r. w sprawie zmiany regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze


Zarządzenie Nr 0050.269.2015 z dnia 20.08.2015 r. w sprawie zmiany regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze


Zarządzenie Nr 0050.270.2015 z dnia 24.08.2015 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania odbioru robót wykonywanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych mających miejsce w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.271.2015 z dnia 24.08.2015 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2016 


Zarządzenie Nr 0050.272.2015 z dnia 25.08.2015 r. w sprawie przekazania do sprzedaży i ustalenia ceny jednostkowej pudełka zapałek "Brama Wodna 3D"


Zarządzenie Nr 0050.273.2015 z dnia 26.08.2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.274.2015 z dnia 26.08.2015 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr LU1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka połozonego przy ul. Wojska Polskiego nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.275.2015 z dnia 27.08.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Wilkanowie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.276.2015 z dnia 27.08.2015 r. w sprawie powołania komisji do przejęcia nieruchomości - basenu kąpielowego w granicach działki nr 200 od dzierżawcy


Zarządzenie Nr 0050.277.2015 z dnia 27.08.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Wilkanowie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.278.2015 z dnia 28.08.2015 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016


Zarządzenie Nr 0050.279.2015 z dnia 31.08.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015


Zarządzenie Nr 0050.280.2015 z dnia 31.08.2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku


Zarządzenie Nr 0050.281.2015 z dnia 31.08.2015 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 493 o pow. 8 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Słowackiego 4Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.282.2015 z dnia 31.08.2015 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 10 m2, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy Placu Wolności 5 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - sierpień 2015 r.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Kazimierz Kustra
Data publikacji:05.08.2015 10:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:13.08.2015
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:14.09.2015 10:33