Zarządzenie Nr 0050.119.2015 z dnia 07.04.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015


Zarządzenie Nr 0050.120.2015 z dnia 07.04.2015 r. w sprawie wskazania członków obwodowych komisji wyborczych


Zarządzenie Nr 0050.121.2015 z dnia 07.04.2015 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Spalona

 


Zarządzenie Nr 0050.122.2015 z dnia 07.04.2015 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Długopole Zdrój


Zarządzenie Nr 0050.123.2015 z dnia 08.04.2015 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 57/2 o pow. 45 m2, stanowiącej własność gminy położonej w obrębie Międzygórza, ul. Wojska Polskiego 2 na rzecz "Cafe Marianna" Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej

 


Zarządzenie Nr 0050.124.2015 z dnia 08.04.2015 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Mielnik


Zarządzenie Nr 0050.125.2015 z dnia 10.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.126.2015 z dnia 10.04.2015 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wójtowice


Zarządzenie Nr 0050.127.2015 z dnia 15.04.2015 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności 9 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.128.2015 z dnia 15.04.2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.129.2015 z dnia 15.04.2015 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Przewodniczącego Zarządu i Członków Zarządu Osiedla nr 1


 Zarządzenie Nr 0050.130.2015 z dnia 15.04.2015 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Starkówek


 Zarządzenie Nr 0050.131.2015 z dnia 15.04.2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.132.2015 z dnia 17.04.2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury rozliczenia dotychczas stosowanych formularzy - druków ścisłego zarachowania do dowodów osobistych niewykorzystanych  do dnia 28 lutego 2015 roku i brakowania formularzy znajdujących się w dyspozycji tutejszego organu


Zarządzenie Nr 0050.133.2015 z dnia 17.04.2015 r. w sprawie wskazania osób upoważnionych do przeprowadzenia losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.134.2015 z dnia 20.04.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


Zarządzenie Nr 0050.135.2015 z dnia 20.04.2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.136.2015 z dnia 21.04.2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Kamienna w granicach działki nr 72 o pow. 3,26 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Kamienna lub do osób posiadających nieruchomości gruntowe własne na terenie wsi Kamienna


Zarządzenie Nr 0050.137.2015 z dnia 21.04.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w Wilkanowie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.138.2015 z dnia 21.04.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.139.2015 z dnia 21.04.2015 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej, mającej na celu zniszczenie weksli in blanco, wystawionych przez organizacje pozarządowe Gminie Bystrzyca Kłodzka, stanowiących zabezpieczenie wykonania umów, powierzonych organizacjom pozarządowym w drodze ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w 2014 r.


Zarządzenie Nr 0050.140.2015 z dnia 22.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych" i "Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym Do Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie Nr 0050.141.2015 z dnia 23.04.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015


Zarządzenie Nr 0050.142.2015 z dnia 23.04.2015 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodach służbowych


Zarządzenie Nr 0050.143.2015 z dnia 23.04.2015 r. w sprawie odpłatnego przejęcia na własność Gminy Bystrzyca Kłodzka gruntu położonego w obrębie wsi Pławnica, w granicach działki nr 356/3


Zarządzenie Nr 0050.144.2015 z dnia 24.04.2015 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży spersonalizowanych znaków opłaty pocztowej - znaczków pocztowych Mój Znczek- " Św. Florian - Patron Bystrzycy Kłodzkiej", "70 lat I Liceum Ogólnokształcącego w Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie Nr 0050.145.2015 z dnia 27.04.2015 r. w sprawie zmiany w składzie obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP


Zarządzenie Nr 0050.146.2015 z dnia 27.04.2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości w granicach działki nr 983/3 położonej w Starej Łomnicy, Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.147.2015 z dnia 27.04.2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie Długopola Zdroju przy ul. Zdrojowej w granicach części działki nr 81 o powierzchni 24 m2 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.148.2015 z dnia 27.04.2015 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 752 o pow. 4m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Kościelnej 17 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.149.2015 z dnia 27.04.2015 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 49 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, Plac Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.150.2015 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie odwołania I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Poręba odnośnie dzierżawy nieruchomości w granicach części działki nr 472/3 położonej w Porębie, Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.151.2015 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w ratraku śnieżnym marki Pisten Bully 100 Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.152.2015 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Nowy Waliszów


 

Zarządzenie Nr 0050.153.2015 z dnia 30.04.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015


Zarządzenie Nr 0050.154.2015 z dnia 30.04.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kupieckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - kwiecień 2015 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:08.04.2015 12:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:01.04.2015
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:22.06.2015 14:12