Zarządzenie Nr 0050.141.2016 z dnia 03.06.2016 r. w sprawie odwołania I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Wilkanów odnośnie dzierżawy nieruchomości w granicach części działki nr 56/1 położonej w Wilkanowie, Gmina Bystrzyca Kłodzka


 Zarządzenie Nr 0050.142.2016 z dnia 03.06.2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.143.2016 z dnia 06.06.2016 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.129.2016 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 9 maja 2016 r.


Zarządzenie Nr 0050.144.2016 z dnia 06.06.2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze trzecich rokowań nieograniczonych nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 228/1


Zarządzenie Nr 0050.145.2016 z dnia 06.06.2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze trzecich rokowań nieograniczonych nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 228/2


Zarządzenie Nr 0050.146.2016 z dnia 06.06.2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze trzecich rokowań nieograniczonych nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 228/3


Zarządzenie Nr 0050.147.2016 z dnia 06.06.2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze trzecich rokowań nieograniczonych nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 228/4


Zarządzenie Nr 0050.148.2016 z dnia 06.06.2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starym Waliszowie w granicach działki nr 751/3


Zarządzenie Nr 0050.149.2016 z dnia 06.06.2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej trzeciego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Tadeusza Kościuszki 5A


Zarządzenie Nr 0050.150.2016 z dnia 06.06.2016 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania końcowego odbioru robót wykonywanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych mających miejsce w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.151.2016 z dnia 06.06.2016 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bystrzyca Kłodzka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej


Zarządzenie Nr 0050.152.2016 z dnia 07.06.2016 r. w sprawie  najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 5 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.153.2016 z dnia 07.06.2016 r. w sprawie  najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego (boks) nr 5 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.154.2016 z dnia 07.06.2016 r. w sprawie  najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 17 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.155.2016 z dnia 07.06.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej


Zarządzenie Nr 0050.156.2016 z dnia 13.06.2016 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej - odbiór częściowy zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny socjalny w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 3"


Zarządzenie Nr 0050.157.2016 z dnia 14.06.2016 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 11 położonego przy Placu Wolności nr 13 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.158.2016 z dnia 14.06.2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej, przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentów za pranie i konserwację odzieży ochronnej


Zarządzenie Nr 0050.159.2016 z dnia 14.06.2016 r. w sprawie określenia wzorów druków przy wykonywaniu czynności kancelaryjnych


 Zarządzenie Nr 0050.160.2016 z dnia 14.06.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016


Zarządzenie Nr 0050.161.2016 z dnia 14.06.2016 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 1363 o pow. 1,20 m2, połozonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Okrzei 13 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.162.2016 z dnia 15.06.2016 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 3-ch miesięcy nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie Wilkanowa w granicach działki 365 oraz na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach działek nr 187 i części 212 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.163.2016 z dnia 20.06.2016 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 11 - garaż stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Strażackiej nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Strażacka nr 4, 57 - 500 Bystrzyca Kłodzka


 Zarządzenie Nr 0050.164.2016 z dnia 23.06.2016 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 3-ch miesięcy nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum ul. Nadbrzeżna w granicach części działki 1070 o pow. 16 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.165.2016 z dnia 27.06.2016 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 3-ch miesięcy nieruchomość niezabudowaną położoną na terenie wsi Stara Bystrzyca w granicach działki 224/1 o pow. 1,0552 ha stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele sportowo - rekreacyjne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.166.2016 z dnia 27.06.2016 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat, część działki nr 1 o pow. 11,01 ha, położonej na terenie wsi Zalesie


 Zarządzenie Nr 0050.167.2016 z dnia 27.06.2016 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 10 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, Plac Wolnosci 3 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.168.2016 z dnia 27.06.2016 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat nieruchomości niezabudowane, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach działek nr 29, 30 i 37 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.169.2016 z dnia 27.06.2016 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczeń w budynku mieszkalnym położonym w Idzikowie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.170.2016 z dnia 30.06.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016


Zarządzenie Nr 0050.171.2016 z dnia 30.06.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2016


Zarządzenie Nr 0050.172.2016 z dnia 30.06.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016 - 2027


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarzączenia - czerwiec 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:07.06.2016 11:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:03.06.2016
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:08.07.2016 12:53