Zarządzenie Nr 0050.55.2016 z dnia 01.03.2016 r. w sprawie użyczenia lokalu użytkowego nr 7 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 2 przy Placu Wolności w miejscowości Gorzanów na rzecz Rady Sołeckiej Gorzanowa


Zarządzenie Nr 0050.56.2016 z dnia 01.03.2016 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie


Zarządzenie Nr 0050.57.2016 z dnia 03.03.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.415.2015 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2016 r. Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych


Zarządzenie Nr 0050.58.2016 z dnia 04.03.2016 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej


 Zarządzenie Nr 0050.59.2016 z dnia 04.03.2016 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do dnia 30 września 2021 r. na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Zalesie w granicach działek nr 6, 4, 3 o łącznej powierzchni 43,74 ha z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.60.2016 z dnia 04.03.2016 r. w sprawie cen drewna i drzew "na pniu" z lasów i zadrzewień gminnych oraz zasad i trybu sprzedaży drewna w 2016 r.


Zarządzenie Nr 0050.61.2016 z dnia 09.03.2016 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 5 w Bystrzycy Kłodzkiej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.62.2016 z dnia 09.03.2016 r. w sprawie określenia opłaty za wynajem namiotu zakupionego w ramach  Funduszu Sołeckiego Nowa Bystrzyca


Zarządzenie Nr 0050.63.2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej - odbiór częściowy zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny socjalny w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 3"


Zarządzenie Nr 0050.64.2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do dnia 31 grudnia 2023 r. na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie Nr 0050.65.2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do dnia 31 grudnia 2023 r. na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Nowy Waliszów i na terenie wsi Stary Waliszów z przeznaczeniem na cele rolne


 Zarządzenie Nr 0050.66.2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum, przy ul. Sienkiewicza  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.67.2016 z dnia 25.03.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofer na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016


 Zarządzenie Nr 0050.68.2016 z dnia 29.03.2016 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale gminne, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej w formie odpracowania należności dla Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.69.2016 z dnia 30.03.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr WTiKF.271.1.2016/P dla zadania pn.: "Remont murów obronnych - prace konserwatorskie i roboty budowlane - północny odcinek murów położonych przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej - II etap"


Zarządzenie Nr 0050.70.2016 z dnia 30.03.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr WTiKF.271.2.2016/P dla zadania pn.: "Prace konserwatorskie i renowacyjne średniowiecznej Baszty Kłodzkiej - I etap - Bystrzyca Kłodzka, ul. Okrzei"


Zarządzenie Nr 0050.71.2016 z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum, przy ul. Senatorskiej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.72.2016 z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonych na terenie wsi Poręba w granicach części działek nr 228/1 o pow. 1,55 ha, 496/2 o pow. 0,80 ha i 635 o pow. 0,73 w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


 Zarządzenie Nr 0050.73.2016 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową


 Zarządzenie Nr 0050.74.2016 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016


 Zarządzenie Nr 0050.74a.2016 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016


Zarządzenie Nr 0050.75.2016 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za 2015 rok


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zarządzenia - marzec 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:03.03.2016 13:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:01.03.2016
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:14.04.2016 14:06