Zarządzenie nr 0050.150.2017 z dnia 01.06.2017 r. w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową


Zarządzenie nr 0050.151.2017 z dnia 02.06.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wybierającej dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkanowie


Zarządzenie nr 0050.152.2017 z dnia 02.06.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wybierającej dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.153.2017 z dnia 02.06.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości w granicach działki nr 200 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze przy ul. Floriańskiej 4A stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.154.2017 z dnia 05.06.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.155.2017 z dnia 07.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. "Kompleksowe uzbrojenie terenów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park w Bystrzycy Kłodzkiej (działka nr 272/4 i 272/5)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Zarządzenie nr 0050.156.2017 z dnia 07.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. "Zagospodarowanie parku w Nowym Waliszowie"


Zarządzenie nr 0050.157.2017 z dnia 07.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. "Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie"


 Zarządzenie nr 0050.158.2017 z dnia 07.06.2017 r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.159.2017 z dnia 09.06.2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.160.2017 z dnia 09.06.2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 20  w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie nr 0050.161.2017 z dnia 09.06.2017 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 180 o pow. 0,22 ha, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie nr 0050.162.2017 z dnia 09.06.2017 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie nr 0050.163.2017 z dnia 09.06.2017 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Pławnica Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie nr 0050.164.2017 z dnia 09.06.2017 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie wsi Marianówka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.165.2017 z dnia 09.06.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działek nr 77 i 160 oraz obręb Niedźwiedna w granicach działki 219, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.166.2017 z dnia 09.06.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Międzygórza w granicach działek nr 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.167.2017 z dnia 09.06.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat nieruchomość niezabudowaną, położoną na terenie wsi Wilkanów, stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.168.2017 z dnia 13.06.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.169.2017 z dnia 19.06.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Leśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.170.2017 z dnia 19.06.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej działki nr 180/1 (AM) położonej w Ponikwie


 Zarządzenie nr 0050.171.2017 z dnia 20.06.2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu


Zarządzenie nr 0050.172.2017 z dnia 23.06.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr WI.271.6.2017 dla zadania pn.: "Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i remont Ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1"


Zarządzenie nr 0050.173.2017 z dnia 26.06.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


 Zarządzenie nr 0050.174.2017 z dnia 26.06.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.175.2017 z dnia 28.06.2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 9 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.176.2017 z dnia 28.06.2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej działki nr 387/94 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie nr 0050.177.2017 z dnia 28.06.2017 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Wyszkach


Zarządzenie nr 0050.178.2017 z dnia 28.06.2017 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej - odbiór częściowy zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynków przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie nr 0050.179.2017 z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017


Zarządzenie nr 0050.180.2017 z dnia 30.06.2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Idzików w granicach części działki 226/1 w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.181.2017 z dnia 30.06.2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie w granicach części działki 37 w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.182.2017 z dnia 30.06.2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach działki 186 w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.183.2017 z dnia 30.06.2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka onręb Niedźwiedna w granicach części działek nr 181 i 213 w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.184.2017 z dnia 30.06.2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Idzików w granicach działki 23/3 w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.185.2017 z dnia 30.06.2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonych na terenie wsi Idzików w granicach części działek nr 178/1 i 180/1 w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.186.2017 z dnia 30.06.2017 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 3-ch lat nieruchomości, położonej na terenie wsi Spalona w granicach części działki 57/24 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - czerwiec 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:06.06.2017 12:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:02.06.2017
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:27.04.2018 11:13